Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2010.gada 19.augustāNr. 52

protokols Nr. 22, 41. punkts

Par pašvaldības nodevu
par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu
un 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta 3.daļu
un 12.panta pirmās daļas 7.punktu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas” 12.punktu un 16.4.apakšpunktu,
kā arī saskaņā ar likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju
pirms pašvaldību vēlēšanām” 24.panta trešo daļu

1. Ar pašvaldības nodevu apliekamais objekts.

Pašvaldības nodevas par reklāmas izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā objekts ir:

1.1. reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, kas veikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.51 „Par reklāmas izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”;

1.2. izkārtņu izvietošana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu u. tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu „Par reklāmas izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” 1.6.punktu.

2. Pašvaldības nodevas likme.

2.1. Pašvaldības nodevas par reklāmu likmes aprēķināšanas kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas dome. Tarifs ir Ls 1,00 par vienu reklāmas kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek lietots minimālais skaitlis 1.

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par reklāmas izvietošanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

2.2. Pašvaldības nodevu nosaka pēc šādas formulas:

reklāmas (izkārtnes, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu) izmērs (m²) x tarifa likme (Ls) x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laiks (mēnešos).

2.2.1. Tarifa likme ir 1 Ls/m² mēnesī.

2.2.2. Zonu koeficienti:

pilsētas centrālajā daļā – (Jomas iela no Ērgļu ielas līdz Turaidas ielai, ietverot redzamās teritorijas)

3,0

Turaidas iela (no Lienes ielas līdz pludmalei)

3,0

pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros (Rīgas iela, Lienes iela, Z.Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Strēlnieku prospekts, Mellužu prospekts, Dzintaru prospekts, Asaru prospekts, Talsu šoseja, Kolkas iela, Jūras iela, Bulduru prospekts, Meža prospekts, O.Kalpaka prospekts, Vienības prospekts, 5.līnija, 6.līnija, 7.līnija, Tirgoņu iela, Baznīcas iela, Slokas iela (no dzelzceļa līdz jūrai), Stacijas iela, Ventspils šoseja, Raiņa iela, Skolas iela, Nometņu iela, Tallinas iela

2,0

pludmalē

1,5

dzelzceļa staciju teritorijā

1,5

pārējā teritorijā

1,0

2.2.3. Efektivitātes koeficienti:

apgaismota vai gaismas reklāma

0,25

mobila reklāma (uz transporta līdzekļiem, pārnēsājamiem plakātiem, stendiem, transparentiem un tml.)

0,5

pārējās reklāmas

2

2.2.4. Tematikas koeficients:

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. tematika, tūrismu veicinoša reklāma

0,5

Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo

0,5

reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde

0,5

alus reklāma

2

pārējās reklāmas

1

2.3. Pašvaldības nodevu par sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.2.punktu;

2.4. Aprēķinot pašvaldības nodevu, atbilstoši tematikai pielieto visus tematikas koeficientus (to reizinājumu), kas attiecas uz konkrēto reklāmu, izkārtni, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu.

3. Pašvaldības nodevas maksātāji.

3.1. Attiecīgās pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Jūrmalas pilsētā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumi un citi informatīvie materiāli.

3.2. Ar pašvaldības nodevu nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietā.

4. Maksāšanas laikposms un samaksas termiņš.

4.1. Šajos Noteikumos paredzētās nodevas maksājamas pirms attiecīgās reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas uzsākšanas.

5. No pašvaldības nodevas atbrīvojami.

5.1. No pašvaldības nodevas atbrīvota:

5.1.1. nekomerciāla rakstura reklāma:

· reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem;

· Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma;

· informācija un reklāma par dabas aizsardzību;

· informācija par kultūrvēsturisko mantojumu;

· informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem;

· informācija un reklāma par sporta pasākumiem;

· informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, tostarp dažādu akciju un svētku noformējums;

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāma no pašvaldības nodevas tiek atbrīvota pasākuma norises vietā un laikā;

5.1.4. Jūrmalas pilsētas dome var samazināt pašvaldības nodevu vai atbrīvot no tās, ja, izvietojot reklāmu, ir nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un citas darbības pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus.

6. Pašvaldību nodevas iekasēšanas kārtība .

6.1. Pašvaldības nodeva par reklāmu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā ieskaitāma Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu kontā.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF