Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.09.2010. Stājas spēkā 29.09.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2016.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 16.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 19.augustāNr. 51

protokols Nr. 22, 40. punkts

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu
un Latvijas Republikas Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
kā arī saskaņā ar likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju
pirms pašvaldību vēlēšanām” 24.panta trešo daļu
Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

1. Noteikumos lietotie termini

Afiša - paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm un lekcijām, u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

Būvizkārtne – informatīva plāksne par projektējamo būvi, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku.

Būvtāfele – informatīva plāksne par projektējamo būvi, ne mazāka kā 1,2 m x 1,2 m, kas tiek izvietota zemesgabalā pirms būvatļaujas saņemšanas gadījumos, kad paredzēta būves publiskā apspriešana vai būvtāfeles izvietošanas nepieciešamību plānošanas arhitektūras uzdevumā noteikusi Jūrmalas pilsētas domes būvvalde, nevirzot ieceri publiskai apspriešanai.

Galvenā informācija – informācija, kas lietota izkārtnē un kas raksturo objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu (izkārtnes īpašnieka logotipi, firmas zīmes un to kombinācijas, preču un/vai pakalpojumu zīmes u.c.).

Izkārtne - juridisku vai fizisku personu izvietota vizuālā informācija, kas informē par šo personu uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darbalaiku, pārdodamās produkcijas sortimentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajiem informatīvajiem datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vai atrašanās vietas. Skatlogs ar ilglaicīga (ilgāk par trīs mēnešiem) noformējuma elementiem (uzlīmes, gaismas reklāmas u.tml.) uzskatāms par izkārtnes sastāvdaļu, ja to saturs atbilst šajos Noteikumos noteiktajam izkārtnes termina skaidrojumam. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Izkārtnes izvietotājs - fiziska vai juridiska persona, par kuru informē un kurai pieder attiecīgā izkārtne. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Izkārtnes pase, reklāmas pase – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības lietot izkārtni, reklāmu (saskaņā ar 1., 2.paraugu pielikumā). Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas objekts – reklāmas objekts, kura izvietošanas laiks nepārsniedz trīs mēnešus, tā uzstādīšanai netiek izgatavotas speciālas konstrukcijas saistībā ar būvi vai veikti rakšanas darbi.

Mobilā reklāma – reklāma uz speciāli izgatavotām vai izmantotām piekabēm, konstrukcijām uz transportlīdzekļa, reklāma uz pārnēsājamiem plakātiem, stendiem un transparentiem. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Plakāts – grafisks darbs, kas reklamē vai informē par kādu pasākumu, personību, problēmu.

Publiska vieta – publiski pieejama vieta, ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļa staciju un autoostu zāles, peroni, autobusu pieturas, gaiteņi un satiksmes ejas, ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Reklāmas norāde – reklāma, kas izvietota kā ceļa norāde virzienā uz fiziskās vai juridiskās personas darbības veikšanas vietu un kas veidota pēc noteikta parauga.

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana šo saistošo noteikumu izpratnē ir iepriekš uzskaitīto objektu fiziska izvietošana publiskā vietā Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Reklāmas devējs – persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo vai izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu, sludinājumus un citus informatīvos materiālus. Ir divējādi reklāmas nesēji: Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

▪ jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji – stendi, reklāmas vairogi, transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, konstrukcijas u.c. dizaina objekti – kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās;

▪ jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs – ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, transporta līdzekļi (ja informācija nav saistībā ar transporta līdzekļu funkciju), gaisa baloni un aerostati, un citi līdzīgi objekti.

Slietnis – neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils reklāmas objekts, kas var tikt izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.

Sludinājumi un citi informatīvie materiāli – dažādu veidu vizuāla informācija – afišas, paziņojumi, plakāti, aģitācijas materiāli, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmas ziņojumi u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās, atļautās vietās (uz stendiem, afišu stabiem u.c. saskaņotiem reklāmas nesējiem).

Tīkla reklāma – reklāmas objektu sistēma, ko publiskās vietās veido reklāmas izvietotājs, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai vietu iznomāšana ir komercdarbība un kurš noslēdzis līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Vitrīna – skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts.

2. Vispārīgie jautājumi.

2.1. Saistošie noteikumi reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras izvieto reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus vai kurām pieder reklāmas nesēji vai objekti.

2.2. Izvietojot reklāmu, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus Jūrmalas pilsētas teritorijā, jāievēro šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju uzstādīšanai tiešā ceļa tuvumā, Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi, Latvijas Republikas likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:

2.3.1. Reklāmās, izkārtnēs un informatīvajos materiālos informācijai jābūt valsts valodā;

2.3.2. Publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija), attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem, attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, kā arī attiecas uz starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, simpoziji, konkursi u.tml.).

2.4. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m no kultūras pieminekļiem, kas atrodas valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Aizliegums neattiecas uz konkrētā sabiedriski nozīmīgā objekta pašreklāmu.

2.5. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgās detaļas, vērtīgus apbūves fragmentus, pārveidot ēkas siluetu, kā arī nedrīkst aizsegt skatu uz aizsargājamo valsts kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, pilsētas ainavu, ielu perspektīvu, nozīmīgām un skaistām dabas ainavām vai citādi bojāt pilsētas vizuālo tēlu.

Reklāmām un izkārtnēm jāievēro materiālu, grafiskās kompozīcijas un kolorīta atbilstība apbūves raksturam un stilam. Skatlogus aizliegts aizlīmēt, aizsegt no iekšpuses ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendiem, izņemot gadījumus, kad ir izstrādāts un saskaņots skatloga ekspozīcijas risinājums.

2.6. Ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota reklāma un/vai informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu, tālruni u.tml., šo informāciju objekta kopējā noformējumā jāpakārto galvenajai informācijai par objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu. Šo Noteikumu izpratnē galvenā informācija uzskatāma par dominējošu, ja izkārtnē tiek saglabāta galvenā informācija attiecībā pret pārējo informāciju 2:1.

2.7. Par reklāmas, izkārtnes, sludinājuma vai cita informatīvā materiāla saturu ir atbildīgs reklāmas devējs.

2.8. Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem ir 30 metri. Attālums var tikt samazināts atbilstoši teritorijas zonas konceptuālajam risinājumam, kas apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļā. Aizliegums neattiecas uz reklāmas norādēm un pašvaldības īpašumā esošiem reklāmas nesējiem.

2.9. Pašvaldības nodeva par reklāmu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā tiek aprēķināta un piemērota saskaņā ar attiecīgajiem Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

2.10. Būvizkārtņu un būvtāfeļu izvietošanai piemērojamas izkārtņu izvietošanai noteiktās prasības.

2.11. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā aizliegta patvaļīga plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošana šim nolūkam neparedzētās, neatļautās vietās.

2.12. Ja Noteikumu 5.4.punktā minētajos gadījumos pēc administratīvā pārkāpumu protokola sastādīšanas Noteikumu pārkāpējs nenovērš pārkāpumu, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības noņemt reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu uz tā izvietotāja rēķina.

3. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība.

3.1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, iesniedz Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai iesniegumu, kurā ietvertas ziņas par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotāju un izvietošanas vietas adresi.

Iesniegumam jāpievieno:

▪ izvietošanas situācijas plāns un/vai izvietošanas vietas fotogrāfija ar iezīmētu paredzēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni;

▪ zemes vai ēkas īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanai;

▪ projekts vai idejas skice. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

3.2. Projektā jāiekļauj:

3.2.1. vietas situācijas fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojumu;

3.2.2. situācijas plāns ar objekta un apkārtējās teritorijas raksturojumu, fasādei – zīmējumus (M 1:100, M 1:50)

3.2.3. izstrādāta reklāmas vai izkārtnes kompozīcija (M 1:10 vai M 1:20) krāsās vai jānorāda krāsu risinājums;

3.2.4. ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums;

3.2.5. ja izvietojams objekts ar stacionāru piesaisti zemē, jāiesniedz piesaistes projekts uz topogrāfiska uzmērījuma plāna un visi pieprasītie saskaņojumi;

3.2.6. ja reklāmas nesējs paredzēts vairāk nekā piecos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēma;

3.2.7. uz projekta jābūt tā autora parakstam. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

3.3. Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa izskata iesniegumu un pievienotos dokumentus divu nedēļu laikā un sniedz atļauju izvietot konkrēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, vai nosūta pamatotu rakstisku atteikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

Priekšlikumus un tam pievienotos dokumentus par jaunu tīkla reklāmas objektu izvietošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā izskata arī Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komiteja.

3.4. Ja pie būves izvietotas vairāk par divām izkārtnēm un jāizvērtē jaunas izkārtnes izvietošana vai ja jāizvieto izkārtne vai reklāma ar stacionāru piesaisti zemei, projektēšana tiek veikta saskaņā ar projektēšanas prasībām, kurās noteikto nosacījumu izpilde (jāsaņem izvietošanas atļauja Jūrmalas pilsētas domes Rakšanas komisijā, Latvijas Autoceļu direkcijas skaņojums u.c.) ir obligāta.

Par projektēšanas prasību sagatavošanu maksā reklāmas devējs saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

3.5. Reklāmas un izkārtnes, kas tiek izvietotas pie ēkām – arhitektūras pieminekļiem vai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, projekts jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistu.

3.6. Ja izkārtne vai reklāma nav izvietota sešu mēnešu laikā pēc saskaņošanas, par to jāinformē Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa, kas var lemt par izvietošanas termiņa pagarināšanu, veicot atzīmi uz saskaņotā projekta.

3.7. Ja izkārtne vai reklāma izgatavota atbilstoši saskaņotajam projektam, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa izsniedz izkārtnes vai reklāmas pasi.

3.7.1. Izkārtnes vai reklāmas pases saņemšanai piecu darba dienu laikā pēc izkārtnes vai reklāmas izvietošanas Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļā jāiesniedz:

· saskaņotais projekts vai tā kopija;

· izkārtnes vai reklāmas krāsu fotogrāfija (izmērs 10 x 15 cm);

· ziņas par izkārtnes vai reklāmas izvietotāju un izvietotāja juridisko adresi;

· ziņas par izkārtnes vai reklāmas izgatavotāju.

3.7.2. Izkārtnes vai reklāmas pase tiek izgatavota un izsniegta 15 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 3.7.1.punktā minēto dokumentu un materiālu iesniegšanas. Par izkārtnes vai reklāmas pases izgatavošanu jāmaksā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Izkārtnes vai reklāmas pase ir derīga, ja izkārtnes vai reklāmas izvietotājs ir saņēmis izvietošanas vietas (ēkas, zemes vai cita objekta) īpašnieka atļauju to izvietošanai.

3.7.3. Izkārtnes vai reklāmas pases derīguma termiņš ir pieci gadi no izdošanas brīža, ja nav speciāli norādīts cits termiņš un izkārtne ir labā tehniskā un vizuālā kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

3.8. Izvietotajai izkārtnei vai reklāmai (reklāmas nesējam) jābūt marķētai ar reklāmas devēja rekvizītiem.

3.8.1. Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas konkrēts termiņa saskaņojums uz izkārtnes vai reklāmas fotogrāfijas atļauj to īslaicīgi izvietot līdz noteiktajam termiņam.

3.9. Persona, kura vēlas izvietot plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas un citus informatīvos materiālus tiem speciāli paredzētās un atļautās vietās, iesniedz Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai adresētu iesniegumu, kam pievienoti izvietojamo materiālu paraugi un to izvietošanas vietu (saskaņotu ar reklāmas nesēja īpašnieku) saraksts.

Izvietot sludinājumus un citus informatīvos materiālus var tikai pēc to paraugu un izvietošanas vietu saskaņošanas un aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

3.10. Ja beidzies reklāmas, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu izvietošanas termiņš, to devējam materiāli jānoņem piecu dienu laikā, sakārtojot izvietošanas vietu iepriekšējā stāvoklī.

3.11. Reklāmām, reklāmu nesējiem un izkārtnēm jābūt izvietotām un nostiprinātām drošā veidā, tās jāuztur tehniskā un vizuālā kartībā, par to atbildīgs ir reklāmas vai izkārtnes izvietotājs.

4. Priekšvēlēšanu aģitācija.

4.1. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā aizliegts izvietot īslaicīgu informāciju – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru celtnēm un citu inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes zīmēm un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

5. Atbildība par Noteikumu neievērošanu.

5.1. Par šo Noteikumu ievērošanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietotājs vai persona, par kuru tie informē vai kurai pieder attiecīgie objekti.

5.2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma ar viņa atļauju izvietota nesaskaņota reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne, sludinājums vai cits informatīvs materiāls.

5.3. Jūrmalas pilsētas teritorijā ir aizliegta jebkuru reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietošana, ja netiek ievērotas šo Noteikumu 3.9.punktā minētās prasības. Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

5.4. Nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietošana Jūrmalas pilsētas teritorijā uzskatāma par to izvietošanu neatļautā vietā. Par to izvietošanu ir atbildīga un administratīvi sodāma fiziska vai juridiska persona – reklāmas izvietotājs vai personas, kuru interesēs informācija izvietota.

5.5. Administratīvā atbildība paredzēta:

5.5.1. par nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā;

5.5.2. par izkārtnes vai reklāmas izvietošanu bez izkārtnes pases vai reklāmas pases Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

5.5.3. par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu;

5.5.4. par izkārtnes pasei vai reklāmas pasei neatbilstošas izkārtnes vai reklāmas izvietošanu; Grozīts ar domes 2013.gada 2.maija 17.saistošajiem noteikumiem

5.5.5. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez reklāmas devēja rekvizītiem;

5.5.6. par reklāmas nenoņemšanu piecu dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu;

5.5.7. par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;

5.5.8. par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā.

5.6. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīviem aktiem Noteikumu ievērošanas kontroli veic Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

5.7. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki ir tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par Noteikumu neievērošanu, kā arī uzlikt naudas sodu Ls 20 pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd uzlikto sodu.

5.8. Par šo Noteikumu 5.nodaļas 5.5.punktā minētajiem pārkāpumiem atbilstoši Latvijas Republikas un Jūrmalas pilsētas domes normatīvajiem aktiem piemērojami šādi administratīvie sodi:

▪ brīdinājums (ar norādītu termiņu, kādā pārkāpums novēršams), ja pārkāpums izdarīts pirmo reizi un pārkāpējs piekrīt tā novēršanai noteiktajā termiņā;

▪ naudas sods: fiziskām personām līdz Ls 250, juridiskām personām līdz Ls 1000, ja pēc brīdinājuma pārkāpums netiek novērsts vai tas izdarīts atkārtoti viena gada laikā. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

5.9. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un pārkāpumu rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas.

6. Pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība.

6.1. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Jūrmalas pilsētas Administratīvā komisija Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

6.2. Administratīvo komisiju lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 281.panta noteiktajā kārtībā.

6.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

6.4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.19 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF