Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 2.decembrīNr.34

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1120-1125) , Juris Visockis, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Inese Auniņa, Veronika Ramāne, Ruanete Meža, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Skaidrīte Šteinberga, Baiba Bondarevska, Jānis Rāfelds, Ināra Kundziņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu: „Par Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja iecelšanu amatā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 4 (A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis, R.Ražuks), „atturas”- 2 (M.Vorobjova , Z.Starks)), papildu jautājums sēdes darba kārtībā netiek iekļauts.

G.Truksnis paziņo, ka 2010.gada 2.decembrī plkst.13.15 tiek sasaukta domes ārkārtas sēde par jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja iecelšanu amatā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Majoru muižas pārstāve informē un aicina deputātus vērst uzmanību uz to, ka Majoru muiža šobrīd atrodas tehniski sliktā stāvoklī un aicina steidzami risināt jautājumu par tās saglabāšanu.

G.Truksnis informē, ka Majoru muiža šogad ir pārņemta pašvaldības īpašumā un pirms dažām dienām ir izveidota darba grupa, kura izvērtēs muižas tehnisko stāvokli un tās atjaunošanas iespējas.

Darba kārtība:

1.

Par pilnvarojumu

2.

Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

3.

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības aizņēmumu atmaksas termiņa pārcelšanu

7.

Par nomas maksājumiem 2010.gadā

8.

Par nomas maksājumiem 2011.gadā

9.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

10.

Par dzīvokļu jautājumiem

11.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

12.

Par Metadona farmakoterapijas turpināšanu Jūrmalā

13.

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Ventspils šosejā 17A

14.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 un adreses piešķiršanu

15.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Tirzas ielā 4 un adreses piešķiršanu

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 10 un adreses piešķiršanu

18.

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Jūrmalā, Baznīcas ielā 2

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra apzīmējums 1300 03 0807)

20.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr.13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

21.

Par detālplānojuma projekta izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31

22.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 apstiprināšanu

23.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

24.

Par objekta privatizācijas izbeigšanu

25.

Par tualetes ēkas Jūrmalā, „Ruļļi” nodošanu atsavināšanai

26.

Par grozījumiem 2004.gada 15.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818

27.

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T.

28.

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K.

29.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar A/S „Fēnikss”

30.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kāpu iela 1405 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ž.C.

31.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.A.

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva- 8616”

33.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Spēks- R”

34.

Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.

1. Par pilnvarojumu (lēmums Nr.786)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu.

2. Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.787)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

3. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.68)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.69)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

J.Visockis iebilst pret saistošo noteikumu punktiem, kuros paredzēti ap Ls 48 000 saistībā ar tiesas spriedumu izpildi - izdevumu segšanai nepamatoti atlaistiem domes darbiniekiem, kā arī līdzekļu piešķiršanai Alternatīvās skolas apmaksai par telpu nomu.

Z.Starks uzskata, ka pašvaldībai nevajadzētu nodarboties ar pārvietojamo koka mājiņu iegādi un uzstādīšanu, tāpēc izsaka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 2.9.2. apakšpunktu.

R.Munkevics atbalsta to, ka pašvaldība iegādāsies un uzstādīs šādas koka mājiņas dažādu pilsētas pasākumu organizēšanai, jo vairumam uzņēmēju finansiāli nav iespējams tādas iegādāties. Uzskata, ka izvietojot šādas tirdzniecībai paredzētas koka mājiņas, būs iespēja veidot pasākumu gaumīgu vizuālo noformējamu un noteikt konkrētu vēlamo pārdodamo preču sortimentu.

A.Ābelītis izsaka nožēlu, ka viņa iepriekš ierosinātais priekšlikums par tirdzniecības vietām, kurās tiktu piedāvāti tūristiem dažādi suvenīri ar Jūrmalas simboliku, nav realizējies. Tāpēc atkārtoti aicina vērst uzmanību šim priekšlikumam.

Z.Starks izsakās, ka neatbalsta Metadona farmokoterapijas projektu, tāpēc izsaka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 2.6.apakšpunktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu 2.6.apakšpunktu („par” – 5 (J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Vorobjova, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Blaua)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu 2.9.2.apakšpunktu („par” – 4 (J.Visockis, R.Ražuks, M.Vorobjova, Z.Starks), „pret” – 2 (I.Ančāns, R.Munkevics), „atturas”- 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Blaua, A.Ābelītis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, ar papildinājumiem.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.788)

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu svītrot lēmuma projekta preambulā minēto Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 12.novembra lēmumu Nr.783 „Par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu”, jo uzskata, kas tas nav saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par J.Visocka priekšlikumu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (L.Loskutova)), J.Visocka priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu, svītrojot lēmuma preambulā minēto Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 12.novembra lēmumu Nr.783 „Par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu”.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības aizņēmumu atmaksas termiņa pārcelšanu

(lēmums Nr.789)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības aizņēmumu atmaksas termiņa pārcelšanu.

7. Par nomas maksājumiem 2010.gadā (lēmums Nr.790)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, I.Blaua)) nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2010.gadā.

8. Par nomas maksājumiem 2011.gadā (lēmums Nr.791)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2011.gadā.

9. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.792)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

10. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.793)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

11. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.794)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

12. Par Metadona farmakoterapijas turpināšanu Jūrmalā (lēmums Nr.795)

Ziņo:

S.Šteinberga

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu šo projektu realizēt Slokas slimnīcā.

A.Ābelītis uzskata, ka šim projektam nepieciešamo finansējumu no pašvaldības budžeta lietderīgāk būtu piešķirt dažādu sporta nodarbību organizēšanai.

I.Blaua uzskata, ka atkarība arī ir slimība, kura ir jāārstē, tāpēc atbalsta šo lēmumprojektu.

I.Ančāns uzskata, ka šī programma ir jāatbalsta un, ka tas ir vienīgais veids, kā šos no narkotikām atkarīgos cilvēkus ir iespējams kontrolēt. Aicina deputātus ieklausīties speciālistu viedoklī un šo projektu atbalstīt.

R.Ražuks izsakās, ka realizējot šādu projektu, ir svarīgi 3 aspekti - tiek sniegta kvalitatīva palīdzība pašiem narkomāniem, tiek pasargāta sabiedrība, un narkomānu bērniem ir izredzes augt un dzīvot ģimenē. Uzskata, ka Metadona farmakoterapija ir ļoti svarīga lieta, ko atbalsta visā pasaulē, tādēļ šī programma ir jāatbalsta un jāturpina.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Blaua, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – 2 (A.Ābelītis, J.Visockis), „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Metadona farmakoterapijas turpināšanu Jūrmalā.

13. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Ventspils šosejā 17A (lēmums Nr.796)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Ventspils šosejā 17A.

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.797)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R.Ražuks, M.Vorobjova, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 un adreses piešķiršanu.

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.798)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka jau iepriekš ir izteicies par to, ka, pieņemot šādus lēmumus, Jūrmala tendenciozi tiek veidota par „guļamrajonu” un šādā veidā netieši arī tiek paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis Jūrmalā, pret ko šobrīd aktīvi cīnās Jūrmalas pašvaldība.

Z.Starks izsakās, ka vēsturiski šī ir bijusi aktīva ražošanas teritorija, kurā tika izveidota osta ar piestātnēm. Uzskata, ka tai arī nākotnē jābūt aktīvai, sabiedriskai teritorijai, nevis sabiedrībai nepieejamai un sadalītai vairākos zemesgabalos, savstarpēji tos norobežojot ar vaļņiem, kas nav raksturīgi šim reljefam. Nav īsti saprotams, kur ir tauvas josla, un, kāda būs gājēju plūsmas izeja uz pludmali. Uzskata, ka no pilsētas attīstības viedokļa šis ir neveiksmīgs un nepārdomāts risinājums un vērš deputātu uzmanību uz galvenā, starp izveidotajiem zemesgabaliem, braucamā ceļa projektu. Izsakās, ka šo lēmumprojektu neatbalstīs un aicina arī pārējos deputātus to neatbalstīt.

M.Dzenītis atgādina deputātiem, ka iepriekš pieņemtajā lēmumā par detālplānojuma apstiprināšanu šim zemesgabalam, pielikumā tika pievienota vienošanās, kurā tika atrunāti vairāki nosacījumi investoram - realizēt pieslēgumus inženierkomunikācijām plānotajam molam, plānotās ielas un tās turpinājuma uz molu projektēšana un plānotā mola projektēšana. Tāpat vērš uzmanību uz to, ka vairākos no šiem zemesgabaliem ir paredzēta kūrortiestāžu un sabiedrisko iestāžu apbūve. Uzskata, ka ņemot vērā izstrādāto un apstiprināto detālplānojumu, nav pamata ierobežot zemesgabala īpašnieku vēlmi to sadalīt. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis), „pret” – 3 (R.Ražuks, Z.Starks, A.Ābelītis), „atturas”- 2 (I.Blaua, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu.

16. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Tirzas ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.799)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Tirzas ielā 4 un adreses piešķiršanu.

17. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 10 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.800)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 10 un adreses piešķiršanu.

18. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (lēmums Nr.801)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 1.punktā patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanas termiņu noteikt līdz 2011.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 1 (A.Ābelītis),, „atturas”- 5 (J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova)), M.Dzenīša priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Jūrmalā, Baznīcas ielā 2, nosakot patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanas termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra apzīmējums 1300 03 0807) (lēmums Nr.802)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.punktā patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanas termiņu noteikt līdz 2011.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” – 2 (A.Ābelītis, J.Visockis) „atturas”- 3 (I.Blaua, R.Ražuks, M.Vorobjova)), M.Dzenīša priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra apzīmējums 1300 03 0807), nosakot patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanas termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.

Iziet R.Ražuks

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr.13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.803)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr.13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 (lēmums Nr.804)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31.

 Ienāk R.Ražuks

22. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 apstiprināšanu

23. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” –6 (V.Maksimovs, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, A.Ābelītis, M.Vorobjova), lēmuma projekts un saistošo noteikumu tika noraidīts.

G.Truksnis šo jautājumu novirza atkārtotai izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

24. Par objekta privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.805)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par objekta privatizācijas izbeigšanu.

25. Par tualetes ēkas Jūrmalā, „Ruļļi” nodošanu atsavināšanai

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka lēmumprojektā nepieciešams svītrot 2.punktu, jo šobrīd Zemesgrāmatā šī ēka ir reģistrēta uz pašvaldības vārda.

Izsakās:

G.Truksnis – tā kā ir daudz jautājumu par attīstību saistībā ar šo objektu, ierosina šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

A.Ābelītis uzskata, ka lēmums ir jāpieņem šobrīd un, nav nepieciešams šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, jo pašvaldības funkcija nav tualešu apsaimniekošana.

Z.Starks ierosina, novirzot šo jautājumu attīstības un vides jautājumu komitejā, izskatīt iespēju par šīs tualetes ēkas nojaukšanu un šī zemesgabala saglabāšanu kā „dabas pamatne”.

G.Truksnis šo jautājumu novirza izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

26. Par grozījumiem 2004.gada 15.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818 (lēmums Nr.806)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis ierosina, ja SIA „MARTIUM” neizpilda lēmumprojektā sagatavotos līguma nosacījumus, kas jāizpilda līdz 2011.gada 30.jūnijam, tad domei jālauž līgums ar SIA „MARTIUM” par zemesgabala Jūrmalā, Viestura ielā 15a nomu un jāpiedzen visi izdevumi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 15.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818.

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T. (lēmums Nr.807)

28. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K. (lēmums Nr.808)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis ierosina lēmumprojektā par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K. precizēt datumu- ar 2010.gada 2.decembri.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K., ar 2010.gada 2.decembri.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar A/S „Fēnikss” (lēmums Nr.809)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 6 (Z.Starks, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar A/S „Fēnikss”.

30. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kāpu iela 1405 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ž.C.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka zemesgabala īpašniecei jāpārceļ nelikumīgi izbūvētais žogs.

G.Truksnis jautājumu novirza izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, izvērtējot, vai žogs uz ielas daļas ir izbūvēts likumīgi.

31. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.A.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis jautājumu novirza izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, izvērtējot šo jautājumu no transporta kustības viedokļa.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva- 8616”

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Spēks- R”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis jautājumus novirza izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

34. Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I. (lēmums Nr.810)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka lēmuma projekta 1.punktā ir nepieciešams precizēt datumu -ar 2010.gada 2.decembri un lēmuma projekta 2.punktā nepieciešams svītrot pirmā teikuma daļu aiz komata, jo Valsts zemes dienests nav sagatavojis zemes kadastrālās vērtības aprēķinu.

J.Visockis izsaka priekšlikumu lēmumprojektā precizēt iznomājamās domājamās daļas faktisko platību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I., ar precizējumiem.

Sēde slēgta plkst.12.00

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2010.gada 16.decembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 6.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF