Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 12.novembrīNr.33

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1200

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1200-1207), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1200-1205), Juris Visockis Zigurds Starks

Nepiedalās deputāti:

Marija Vorobjova, Arnis Ābelītis, Romualds Ražuks, Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Inese Auniņa, Baiba Bondarevska, Māris Demme

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

2.

Par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu

3.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieka skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7„ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.67)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, Dz.Homka un I.Blaua nav ieradušās), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7„ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

Ienāk Dz.Homka un I.Blaua

2. Par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu (lēmums Nr.783)

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

J.Visockis neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 3 (J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks), „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu.

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 (lēmums Nr.784)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieka skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.785)

Ziņo:

B.Bondarevska

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis), „pret” – nav „atturas”- 2 (I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieka skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

Sēde slēgta plkst.12.25

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 17.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF