Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr.28

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1035-1038), Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks, Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Baiba Bondarevska, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Māris Demme, Ģirts Brambergs, Jānis Skuja

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kārsas ielā 25A

Un no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu:

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 71A, jo ir saņemts īpašnieces iesniegums par šī darījuma atsaukšanu

Balsošanas rezultātā par G.Trukšņa ierosinātajām izmaiņām sēdes darba kārtībā („par” – 15 (G.Truksnis, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), izmaiņas sēdes darba kārtībā tika apstiprinātas.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums”

8.

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

9.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Medņu ielā 64

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 4/4a-4

12.

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Konkordijas ielā 24 (kadastra apzīmējums 1300 009 4517)

13.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49

14.

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67

15.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67

16.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas ar Rīgas pilsētu un Babītes novadu grozīšanu un digitālo uzmērīšanu

17.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 izsoles rezultātu apstiprināšanu

18.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 4

19.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 48

20.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 100

21.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kārsas ielā 25A

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.649)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Ābelītis iebilst pret to, ka I.Ančāns atkal varētu vadīt izglītības jautājumu komiteju un lūdz koalīciju šo jautājumu iepriekš rūpīgi izvērtēt.

Z.Starks iebilst, ka atkal tiek apvienotas attīstības jautājumu un vides jautājumu komitejas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, M.Vorobjova), „atturas”- 5 (Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, R.Ražuks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.650)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 6 (A.Ābelītis, M.Vorobjova, I.Blaua, J.Visockis, R.Ražuks, A.Tampe), „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.651)

Ziņo:

B.Bondarevska ziņo, ka sagatavotajā lēmumprojekta 1.punktā ir nepieciešams veikt šādus grozījumus: 22.2.punktu izteikt redakcijā: „Vecākais finansists ar amatalgu Ls 600” un svītrot 126.1.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 15 (G.Truksnis, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, lēmuma 1.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

„Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, lēmuma 39.pielikumu papildinot ar sekojošu punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

22.2

Vecākais finansists

1

600

600.00

”

.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu” (lēmums Nr.652)

Ziņo:

B.Bondarevska

Izsakās:

Z.Starks izsaka viedokli, ka sagatavotais lēmumprojekts ir ļoti laba ideja.

L.Loskutova uzskata, ka izglītības jautājumu apjoms ir pietiekami liels un komitejas priekšsēdētāja alga tiek noteikta ar likumu.

A.Ābelītis neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

G.Truksnis izsakās, ka izglītības komitejas tiešā pārraudzībā ir izglītības nodaļa un 30 pašvaldības izglītības iestādes, un, kā jau minēja L.Loskutova, atalgojums ir noteikts saskaņā ar likumu. Uzskata, ka pie šādas darba slodzes un darba apjoma, atalgojums ir adekvāts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 4 (A.Ābelītis, J.Visockis, R.Ražuks, A.Tampe), „atturas”- 3 (Z.Starks, M.Vorobjova, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.57)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (G.Truksnis, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”” ar papildinājumiem.

Iziet M.Vorobjova.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums” (nolikums Nr.65)

Ziņo:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, Z.Starks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, R.Ražuks , I.Blaua), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums” (nolikums Nr.66)

Ziņo:

M.Demme

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, Z.Starks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, I.Blaua), M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums”.

8. Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem (lēmums Nr.653)

Ziņo:

M.Demme

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem.

Ienāk M.Vorobjova.

9. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.654)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Medņu ielā 64 (lēmums Nr.655)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Medņu ielā 64.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 4/4a-4 (lēmums Nr.656)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 4/4a-4.

12. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Konkordijas ielā 24 (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 009 4517) (lēmums Nr.657)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Konkordijas ielā 24 (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 009 4517).

13. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 (lēmums Nr.658)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , M.Vorobjova, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – 2 (Z.Starks, A.Ābelītis), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49.

14. Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 (lēmums Nr.659)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 (lēmums Nr.660)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67.

16. Par Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas ar Rīgas pilsētu un Babītes novadu grozīšanu un digitālo uzmērīšanu (lēmums Nr.661)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas ar Rīgas pilsētu un Babītes novadu grozīšanu un digitālo uzmērīšanu.

17. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.662)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

18. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 4 (lēmums Nr.663)

19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 48 (lēmums Nr.664)

20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 100 (lēmums Nr.665)

21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kārsas ielā 25A (lēmums Nr.666)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics, E.Krūmiņš, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 4.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 48.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 100.

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kārsas ielā 25A.

Sēde slēgta plkst.10.45

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 7.oktobrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 27.septembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF