Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 2.septembrīNr.25

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1005-1020), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Larisa Loskutova, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Gatis Truksnis, Aigars Tampe, Dzintra Homka

Nepiedalās

deputāti:

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Māris Demme

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Indra Brinkmane, Anna Deičmane, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs, Zaiga Grīnberga, Solvita Gernere, Guntis Grūbe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks informē, ka ir saņemts sabiedrisko organizāciju apvienības iesniegums ar lūgumu atļaut izteikties.

S.Gernere izklāsta sabiedrisko organizāciju apvienības viedokli par esošo situāciju, un vadoties no Satversmes 1.pantā iekļautajiem tiesību principiem un iedzīvotāju uzticības zaudēšanu deputātiem, aicina Jūrmalas pilsētas domi steidzamības kārtā sagatavot lēmumprojektu un pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.  

G.Grūbe izsakās par atbalstu sabiedrisko organizāciju apvienības viedoklim.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

§ Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

§ Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

§ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

§ Par Jūrmalas iedzīvotāju problēmām ar notekgrāvjiem

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 13

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 21

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tūristu ielā 11 un Tūristu ielā 11A

§ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12

R.Ražuks informē, ka jautājumi par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata un par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu tiek iekļauti sēdes darba kārtībā bez balsošanas, likumā noteiktajā kārtībā. Aicina deputātus balsot par pārējo papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics E.Krūmiņš, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua nav ieradusies), jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par informācijas par Jūrmalas iedzīvotāju problēmām ar notekgrāvjiem iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns, E.Krūmiņš,), „pret” – nav, „atturas”- 3 (V.Maksimovs, R.Munkevics, L.Loskutova), M.Dzenītis un G.Truksnis nebalso, Blaua nav ieradusies), informācija par Jūrmalas iedzīvotāju problēmām ar notekgrāvjiem tiek iekļauta sēdes darba kārtībā.

R.Ražuks informē, ka jautājumi par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata un par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu tiek iekļauti sēdes darba kārtības beigās un informācija par Jūrmalas iedzīvotāju problēmām ar notekgrāvjiem tiek iekļauta sēdes darba kārtības sākumā.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu nobalsot par izmaiņām domes sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Informācija par Jūrmalas iedzīvotāju problēmām ar notekgrāvjiem

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.622 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

3.

Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi”

4.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

5.

Par dzīvokļu jautājumiem

6.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

7.

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

8.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Mārupes ielā 8a

9.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B”

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.942 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2”atzīšanu par spēku zaudējušu

11.

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 „Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu”

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmuma Nr.439 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

14.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.518 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Apsardze Rīga” atzīšanu par spēku zaudējušu

15.

Par 0,0566 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

16.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.M.

17.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Gulbju iela 1720” daļas un „Vasarnīcu ielā 2219”daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S.

18.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.P.

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

20.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 13

21.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 21

22.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tūristu ielā 11 un Tūristu ielā 11A

23.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

1. Informācija par Jūrmalas iedzīvotāju problēmām ar notekgrāvjiem

Ziņo:

Kovaļevskis (iedzīvotāju pārstāvis) iepazīstina deputātus ar iedzīvotāju sagatavoto iesniegumu par notekgrāvju stāvokli.

Izsakās:

M.Demme ziņo, ka sakarā ar lielo nokrišņu daudzumu īsā laika periodā, bija izveidojusies ārkārtas situācija visā pilsētā. 31.08 bija izbraukusi darba komisija un apsekoja vairākas problemātiskās vietas. Zemeņu ielā situācija ir atrisināta, bet citās vietās darbs vēl turpinās. Informē, ka tiek gatavoti priekšlikumi uz finanšu komiteju par papildus līdzekļu piešķiršanu šiem darbiem.

R.Ražuks izsakās, ka šī problēma ir aktuāla daudziem Jūrmalas iedzīvotājiem un nākamajā finanšu komitejā tiks veikti grozījumi budžetā par papildus līdzekļu piešķiršanu šīs problēmas risināšanai. Būvniecības nodaļai uzdod nekavējoties izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un operatīvi veikt nepieciešamos darbus problēmas novēršanai.

R. Ražuks informē, ka tikko ir saņēmis informāciju, ka Jūrmalas pilsētas tiesā tiks skatīta lieta par papildu drošības līdzekļu piemērošanu kukuļdošanā apsūdzētajam Raimondam Munkevicam, sakarā ar apdraudējumu pārējiem lietā iesaistītajiem dalībniekiem. Izejot no tā, kā domes sēdes vadītājs, R.Ražuks nevar būt drošs, ka R.Munkevicam ir deputāta tiesības balsot, tādēļ izsludinu sēdes pārtraukumu līdz 09.09.2010. plkst. 16.00.


Sēde slēgta plkst.10.30

Sēdes vadītājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 3.septembrī .

SĒDES PROTOKOLS TURPINĀJUMS

2010.gada 9.septembrī

Nr.25

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1600

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

no plkst. 16.30 priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Māris Dzenītis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Larisa Loskutova, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Gatis Truksnis, Aigars Tampe, Dzintra Homka

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Vilmārs Freimanis

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Indra Brinkmane, Maija Putniņa, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs, Sarmīte Blūzmane, Ligita Maziņa, Māris Demme, Elita Cepurīte, Jānis Skuja

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

27.

Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi”

28.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

29.

Par dzīvokļu jautājumiem

30.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

31.

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

32.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Mārupes ielā 8a

33.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B”

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.942 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2”atzīšanu par spēku zaudējušu

35.

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 „Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu”

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmuma Nr.439 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.518 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Apsardze Rīga” atzīšanu par spēku zaudējušu

39.

Par 0,0566 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

40.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.M.

41.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Gulbju iela 1720” daļas un „Vasarnīcu ielā 2219”daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S.

42.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.P.

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

44.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 13

45.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 21

46.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tūristu ielā 11 un Tūristu ielā 11A

47.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12

48.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

49.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” (lēmums Nr.622)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 7 (Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

3. Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi” (lēmums Nr.622)

Ziņo:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi”.

4. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.624)

Ziņo:

S.Blūzmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

5. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.625)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

6. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.626)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

7. Par dzīvojamo telpu īres līgumiem (lēmums Nr.627)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumiem.

8. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Mārupes ielā 8a (lēmums Nr.628)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš , R . Munkevics), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Mārupes ielā 8a.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B” (lēmums Nr.629)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B”.

10. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.942 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2”atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.630)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmuma Nr.942 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2”atzīšanu par spēku zaudējušu.

11. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.631)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 „Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu”

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis)), lēmuma projekts tika noraidīts.

13. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmuma Nr.439 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.632)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmuma Nr.439 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

14. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.518 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Apsardze Rīga” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.633)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.518„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Apsardze Rīga” atzīšanu par spēku zaudējušu.

15. Par 0,0566 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.634)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par 0,0566 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

16. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.M. (lēmums Nr.635)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 7 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.M.

17. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju iela 1720 daļas un Vasarnīcu ielā 2219 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S. (lēmums Nr.636)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju iela 1720 daļas un Vasarnīcu ielā 2219daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S.

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.P. (lēmums Nr.637)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.P.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.55)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 13

(lēmums Nr.638)

21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 21 (lēmums Nr.639)

22. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tūristu ielā 11 un Tūristu ielā 11A (lēmums Nr.640)

23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12

(lēmums Nr.641)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 13.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ernesta Birznieka –Upīša ielā 21.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tūristu ielā 11 un Tūristu ielā 11A.

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12.

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis.

M.Dzenītis informē, ka ir saņemts 8 deputātu parakstīts iesniegums par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu ar pievienotiem lēmumprojektiem „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata” un „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”.

24. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata (lēmums Nr.642)

Ziņo:

I.Ančāns izsakās, ka šobrīd R.Ražuks kā domes priekšsēdētājs ir izpelnījies deputātu neuzticību.

Izsakās:

L.Loskutova izsakās, ka šobrīd domes priekšsēdētāju R.Ražuku neatbalsta likumā noteiktais deputātu skaits. Galvenie argumenti ir sekojoši:
- ieņemot domes priekšsēdētāja amatu R.Ražuks izveidoja jaunus amatus, vienpersoniski noslēdzot ārštata līgumus ar 4 darbiniekiem – vecāko ekspertu funkciju pildīšanai finanšu, juridiskajos, tautsaimniecības un sabiedrisko attiecību jautājumos. Ņemot vērā to, ka pašvaldības struktūrā ir nodaļas, kas veic šīs funkcijas, ir apšaubāma nepieciešamība veidot šādus ekspertu amatus;

-tika izveidota kontroles komisija, kuras funkcijas saskaņā ar nolikumu ir veikt revīzijas pašvaldības kapitālsabiedrībās. Par priekšsēdētāju tika ievēlēta deputāte M.Vorobjova, neskatoties uz iespējamo interešu konfliktu, jo M.Vorobjova ieņem valdes locekļu amatus pašvaldības kapitālsabiedrībās, kuras pati kontrolē.

-nav pārtraukts noslēgtais līgums ar deputāti M.Vorobjovu par vecākā eksperta pienākumu pildīšanu, kas izsauc papildus interešu konfliktu, savienojot šos amatus. Par šo jautājumu ir deputātu iesniegts iesniegums KNAB;

-tika izveidotas atsevišķi attīstības jautājumu, vides jautājumu, izglītības jautājumu un kultūras un sporta jautājumu komitejas, tādējādi papildus nodrošinot 2 komiteju priekšsēdētāju atalgotus amatus.

Izsakās, ka acīmredzami ir tas, ka pirms 3 mēnešiem izveidotā koalīcija ir vāja un dzīvot nespējīga. R.Ražuks nav vadonis un nevar nodrošināt komandas darbu, tāpēc pilsētai ir vajadzīgs cits vadītājs.

Z.Starks izsakās, ka ir balsojis par R.Ražuka ievēlēšanu par domes priekšsēdētāju kā par godīgāko un cienīgāko cilvēku no deputātu vidus šim amatam. R.Ražuks ir bijis viens no aktīvākajiem dalībniekiem Latvijas valsts neatkarības atgūšanā un ir apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni. Uzskata, ka tie ir rādītāji, kuri raksturo šo cilvēku. Ļoti cer, ka izvēloties jauno domes priekšsēdētāju par pamatu tiks ņemti tieši šie kritēriji.

J.Visockis oponē L.Loskutovas teiktajam un izsakās, ka R.Ražuks nav vienpersoniski pieņēmis lēmumus par domes valdes un kontroles komisijas izveidošanu, bet tas ir bijis M.Dzenīša priekšlikums un koalīcijas pieņemtais lēmums.

Dz.Homka izsakās, ka R.Ražuks ieņemot domes priekšsēdētāja amatu solīja demokrātisku vadības stilu, visu jautājumu kolektīvu apspriešanu un lēmumu pieņemšanu. Taču drīz vien R.Ražuka darba stils kļuva noslēpumains un pilsētai svarīgie jautājumi tika izlemti un virzīti balsošanai nelielā grupā. R.Ražuks ir akli lobējis atsevišķu deputātu iecelšanu vēlamajās pašvaldību kapitālsabiedrību valdēs, tādējādi uzskata, ka nonācis nopietnā interešu konfliktā. Lielu pārsteigumu ir izraisījis lielā un drudžainā steigā un noslēpumainībā R.Ražuka noslēgtais sadarbības līgums ar SIA „Ominasis Latvia”. Domes deputāti ir sašutuši par priekšsēdētāja lielo patvaļu un uzskata, ka šim jautājumam bija jābūt apspriestam un saskaņotam ar domes deputātiem.

R.Munkevics uzskata, ka Jūrmalas pilsētas domes problēmas ir tieši personisko deputātu ambīciju vainas dēļ un ļoti cer, ka šīs ambīcijas tiks pieslāpētas, un, ka šis domes deputātu sastāvs varēs nostrādāt līdz sasaukuma pilnvaru beigām.

A.Ābelītis izsakās, ka pēdējo 20 gadu laikā nevienam domes priekšsēdētājam nav bijis tāds iedzīvotāju atbalsts, kāds ir šobrīd esošajam domes priekšsēdētājam R.Ražukam un uzskata to par pozitīvu rādītāju.

G.Truksnis izsakās, ka ir balsojis par R.Ražuka ievēlēšanu domes priekšsēdētāja amatā, taču diemžēl nav izdevies pārliecināt R.Ražuku ar šo balsojumu. Uzskata, ka ir nepieciešams domes darbā iesaistīt visus deputātus.

R.Ražuks izsakās, ka jau piedaloties Jūrmalas pašvaldības vēlēšanās ir bijusi vēlme kardināli mainīt situāciju Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, bet diemžēl 100 dienu laikā nav bijis iespējams to izdarīt un šobrīd nav iespējas noturēties un turpināt šo darbu, jo ir izveidojusies spēcīga opozīcija.

M.Dzenītis izsakās, ka arī atbalstīja R.Ražuka kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam, jo bija mērķis mainīt domes pārvaldības sistēmu. Taču arī jaunizveidotajā koalīcijā vara koncentrējās vienās rokās. Slepeni tika mainīti valdes locekļi pašvaldības kapitālsabiedrībās, bez priekšsēdētaja vietnieka saskaņojuma notika darbinieku rotācija, tika izveidotas darba grupas utt.. Visnepatīkamākais bija tas, ka pēc tam, kad deputāti bija ierosinājuši sasaukt domes ārkārtas sēdi par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, R.Ražuks vienpersoniski parakstīja sadarbības līgumu ar SIA „Ominasis Latvia”, ar kuru netiek aizstāvētas pašvaldības intereses un šajā sakarā ir iesniegts iesniegums KNAB un prokuratūrā. Uzskata, ka šobrīd nenotiek kaut kas īpašs, bet gan domes priekšsēdētāja maiņa, kuru atbalsta vairākums deputātu.

I.Kalvāne piedāvā deputātiem balsošanas biļetena tekstu ar sekojošu formulējumu:

„Atbrīvot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku no amata

? Par atbrīvošanu

? Pret atbrīvošanu .”

Un izsaka priekšlikumu balsošanu organizēt domes mazajā sēžu zālē, uzaicinot deputātus pa vienam.

M.Dzenītis aicina izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai.

E.Krūmiņš izv irza deputātus Dz.Homku, L.Loskutovu un V.Maksimovu.

J.Visockis izvirza deputāti I.Blauu.

Balsošanas rezultātā par Dz.Homkas iekļaušanu balsu skaitīšanas komisijā („par” – 8 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 6 (M.Vorobjova, I.Blaua, Z.Starks , A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks)), nolēma Dz.Homku iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultātā par L.Loskutovas iekļaušanu balsu skaitīšanas komisijā („par” – 8 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 6 (M.Vorobjova, I.Blaua, Z.Starks , A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks)), nolēma L.Loskutovu iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultātā par V.Maksimova iekļaušanu balsu skaitīšanas komisijā („par” – 8 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 6 (M.Vorobjova, I.Blaua, Z.Starks , A.Tampe , R.Ražuks, J.Visockis)), nolēma V.Maksimovu iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultātā par I.Blauas iekļaušanu balsu skaitīšanas komisijā („par” – 6 (M.Vorobjova, Z.Starks , A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 8 (M.Vorobjova, Z.Starks , A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, J.Visockis), I.Blaua nebalso), I.Blaua netiek iekļauta balsu skaitīšanas komisijas sastāvā.

Balsu skaitīšanas komisija tika apstiprināta šādā sastāvā: Dz.Homka, L.Loskutova un V.Maksimovs.

M.Dzenītis pasludina pārtraukumu balsošanas biļetenu sagatavošanai un balsošanai .

Pārtraukums 17.30-18.00

L.Loskutova (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegti 15 biļeteni un atverot urnu izņemti 15 biļeteni, no tiem derīgi – 15, nederīgi -nav.

Par Romualda Ražuka atbrīvošanu no amata nobalsojuši 8 deputāti, pret atbrīvošanu nobalsojuši 7 deputāti (Balsu skaitīšanas komisijas 2010.gada 9.septembra protokols Nr.1).

M.Dzenītis paziņo, ka, pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, lēmums par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja R.Ražuka atbrīvošanu no amata ir pieņemts.

25. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

M.Dzenītis paziņo, ka par jautājuma „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” iekļaušanu sēdes kārtībā bija jābalso 2.septembra sēdes sākumā. Tā kā tas netika izdarīts, tad sasauc domes ārkārtas sēdi domes lielajā sēžu zālē 2010.gada 9.septembrī plkst.22.00 ar jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”.

Sēde slēgta plkst.18.05

Sēdes vadītājs:

R.Ražuks

M.Dzenītis

Sēdes protokolētāja:

A.Liepiņa

2010.gada 14.septembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF