Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 17.decembrīNr. 838

protokols Nr. 36, 29. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2
lietošanas kārtības noteikšanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 009 1509) ar kopējo platību 1337 kv.m.

Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums 5112, 1999.gada 21.jūlijā uz zemesgabala 48/100 domājamām daļām īpašuma tiesības ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un 2009.gada 11.decembrī uz zemes gabala 52/100 domājamām daļām īpašuma tiesības ir nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ”.

Uz zemes gabala atrodas pašvaldības īpašumā esoša glābšanas stacijas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002, reģistrēta Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000076326 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” īpašumā esošā pamatceltne ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 001, reģistrēta Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.4262.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pnatu, Civillikuma 1074.pantu un ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” 2010.gada 27.septembrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēto vēstuli Nr.1.1-37/6034, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” (reģistrācijas Nr.40103252572, juridiskā adrese Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 77-12) līgumu par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 kopīgu lietošanu saskaņā ar pievienoto skici.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF