Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 17.decembrīNr. 837

protokols Nr. 36, 28. punkts

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā,
Jurģu ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto daļu, izskatot dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jurģu ielā 12, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2010.gada 13.septembra protokolu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2009.gada 22.decembra lēmumu „Par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā”, ievērojot to, ka strīdi par īres un apsaimniekošanas maksām, kā arī par nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkā un uzkrājumiem, ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jurģu ielā 12 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Jurģu 12” (reģistrācijas Nr.40008151557; juridiskā adrese: Jūrmalā, Jurģu ielā 12-4).

2. Noteikt, ka no dzīvojamajai mājai Jūrmalā, Jurģu ielā 12 piekrītošā zemesgabala ar kopējo platību 1590 kv.m 8450/152100 domājamās daļas 88 kv.m. platībā, kas piekrīt dzīvokļa īpašumam Nr.6, ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā līdz brīdim, kad tiks parakstīta vienošanās par šo zemesgabala domājamo daļu nodošanu dzīvokļa īpašniekam īpašumā bez atlīdzības.

3. Pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” organizēt lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nodošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis