Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 835

protokols Nr. 36, 26. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.483
„Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002
rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2009.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.483 „Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50” (turpmāk– Lēmums).

Lēmuma 1.punktā Būvniecības pasūtītājam A.S. (personas kods ***) atļauts turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50 un līdz 2010.gada 31.maijam atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju.

Lēmuma 1.punkta prasības noteiktajā termiņā nav izpildītas.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk- Pilsētplānošanas nodaļa) saņēma A.S. (turpmāk- Būvniecības pasūtītājs) 2010.gada 23.augusta. iesniegumu, lieta Nr.1.2-1/2429, ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu. Būvniecības pasūtītājam nav izdevies izpildīt Lēmuma prasības sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu. Līdz šim ir veikta skiču projekta izstrāde.

Skiču projekts iesniegts Pilsētplānošanas nodaļā 2010.gada 16.augustā, reģistrācijas Nr.1.2‑2/538. 2010.gada 18.augustā skiču projekts atdots arhitektam A.G. labošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka Lēmuma adresāts izrāda gribu saņemt nepieciešamos dokumentus būvniecības turpināšanai. Būvniecības pasūtītājs ir izpildījis daļu no Lēmumā uzdotajām darbībām, un tieši, atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām tiek izstrādāts skiču projekts. Lēmuma izpildes termiņa pagarinājums nepieciešams uzsākto darbību turpināšanai.

Būvniecības pasūtītājam 2010.gada 13.septembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols CC Nr.000718 par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmuma Nr.483 1.punkta neizpildīšanu.

Jūrmalas pilsētas tiesa 2010.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu lietā Nr.117022410 Nr.1‑0224-10/1 par A.S. saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.2 panta. Jūrmalas pilsētas tiesa nolēma atzīt AS par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā un sodīt ar naudas sodu.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Pašvaldība pieņēma Lēmumu patvaļīgās būvniecības lietā.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībās, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Piemērojamā tiesību norma dod iestādei arī rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījumā izdot lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šai nolūkā.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Būvniecības pasūtītājs lūdz pagarināt Lēmuma izpildes termiņu par diviem gadiem ierobežotu finanšu resursu dēļ.

Nav konstatējams iemesls Lēmuma izpildes termiņa nepagarināšanai, jo Lēmuma izpildes process ir uzsākts.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ nebūtu pieļaujama plānotā būvniecības turpināšana Leona Paegles ielā 50, Jūrmalā, un pieņemams lēmums par būvniecības radīto seku novēršanu.

Atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Secināms, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu pretrunā ar samērības principu.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka Būvniecības pasūtītājam ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Pēc domes lēmuma pieņemšanas Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktā ir atzītas Būvniecības pasūtītāja tiesības būvvaldē akceptēšanai iesniegt būvprojektu un pēc būvprojekta akceptēšanas iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Būvniecības pasūtītājs lūdzot Domes lēmuma izpildes termiņa pagarinājumu, piekrīt veikt Domes uzdotos pasākumus, kas saistīti ar patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Leona Paegles ielā 50, Jūrmalā, Dome uzskata, ka lietderīgāk un samērīgāk ir atļaut Būvniecības pasūtītājam turpināt uzsākto būvniecības procesu, vienlaicīgi adresātu brīdinot par to, ka, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta pirmo un otro daļu, Domes lēmumā noteikto darbību neizpildes gadījumā pašvaldība piemēros likumā noteiktās piespiedu naudas uzlikšanas iespējas.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, 370.panta pirmo un otro daļu Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.483 „Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50:

1.1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam A.S. (personas kods ***) atļaut turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50 un līdz 2012.gada 31.decembrim atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju”.

1.2. Lēmumu papildināt ar 1`.punktu un izteikt šādā redakcijā:

„1.`Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.”

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis