Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 834

protokols Nr. 36, 25. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.724
„Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr.13000011131) sakārtošanas
uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

Jūrmalas pilsētas dome 2006.gada 27.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.724 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr. 13000011131) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (zemes gabala kadastra numurs 1300 001 1131) tiesiskajiem valdītājiem O.U. un M.A. tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 01.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala Buļļupes ielā 1 sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu kooperatīva sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas plānojumam.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2010.gada 23.novembrī saņēma M.A. un O.U. (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/4331-A un 1.1-39/4330-U) ar lūgumu pagarināt termiņu teritorijas un apbūves sakārtošanai līdz 2015.gada 01.janvārim.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošiem argumentiem:

Pirmkārt, 2009.gada 05.oktobrī Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde izdeva plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.14-7/302;

Otrkārt, Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2010.gada 07.oktobrī akceptēja skiču projektu Nr.1105 „Vasarnīcas būvniecības turpināšana Buļļupes ielā 1, Jūrmalā”.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību Iesniedzējs argumentē ar to, ka šobrīd tiek veikta tehniskā projekta izstrāde un būvprojekta akceptēšanai nepieciešams vairāk laika nekā Lēmumā noteikts.

Dome 2010.gada 24.septembrī saņēma Rīgas pilsētas domes iesniegumu par Vārnukroga apbūves legalizācijas termiņa pagarināšanu. Rīgas pilsētas dome savā iesniegumā ir norādījusi, ka neiebilst termiņa pagarināšanai būvju sakārtošanai Vārnukroga teritorijā, bet vienlaicīgi arī vērš uzmanību uz to, ka uz katra atsevišķā zemes gabala esošo ēku un būvju legalizācijas termiņš saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un vasarnīcu biedrības „Vārnukrogs” biedriem noslēgtajiem zemes nomas līgumiem ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 01.janvārim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā gadījumā būvniecības pasūtītājs ir zemes gabala Buļļupes ielā 1, Jūrmalā nomnieks un nomas līgumos zemes gabala īpašnieka Rīgas domes norādītais ēku un būvju legalizācijas termiņš ir saistošs visiem būvniecības procesa dalībniekiem. Tātad kā ierobežojošais faktors termiņa pagarināšanai ir zemes gabala īpašnieka Rīgas pilsētas domes noteiktais termiņš ēku un būvju legalizācijai un tas ir 2015.gada 1.janvāris.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana Buļļupes ielā 1, Jūrmalā un termiņa pagarināšana minēto darbību veikšanai. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka M.A. un O.U. ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšnai un pabeigšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.724 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr.13000011131) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”:

1.1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Atļaut būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (zemes gabala kadastra Nr.1300 001 1131) tiesiskajiem valdītājiem M.A. (personas kods ***) un O.U. (personas kods ***) turpināt būvniecību un līdz 2015.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1131 Buļļupes ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.”

1.2. Lēmumu papildināt ar 1`.punktu un izteikt šādā redakcijā:

„1.’ Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.”

1.3. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam”.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis