Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 443.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 16.decembrīNr. 829

protokols Nr. 36, 20. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501)

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa), pamatojoties uz nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 41, Jūrmalā kopīpašnieces L.B. pilnvarotās personas Z.B. 2010.gada 28.maija iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1505), 2010.gada 02.jūnijā pārbaudīja objektu Viktorijas ielā 41, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas uzsākta nojumes būvniecība.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmās daļas prasībām, Pilsētplānošanas nodaļa ierosināja administratīvo lietu par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 02.jūnija pārbaudes aktā Nr.65 nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 41 kopīpašniekam un būvniecības pasūtītājam K.O., personas kods ***, tika uzdots: pirmkārt, nekavējoties pārtraukt jebkādus būvdarbus objektā; otrkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai; treškārt, līdz 2010.gada 30.jūnijam, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 62.pantam, iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā. 2010.gada 11.jūnijā Pilsētplānošanas nodaļa sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.AB 000671 un nosūtīja izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai komisijai. 2010.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija pieņēma lēmumu Nr.D58/995 par to, ka K.O. tiek sodīts ar administratīvo sodu Ls 100. K.O. pārsūdzēja minēto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 11.jūnijā saņēma K.Oša paskaidrojumu par būvinspektora konstatētajiem pārkāpumiem, kurā tika norādīts, ka zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā tiek veikta pagaidu būves būvniecība būvmateriālu glabāšanai, kas būs nepieciešami bēniņu rekonstrukcijai. Minētā būve ir paredzēta nojaukšanai.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2010.gada 30.jūnijā saņēma K.O. iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/2520-O) ar lūgumu pārbaudīt dzīvojamās mājas Viktorijas ielā 41 L.B., V.B. un T.B. piederošās domājamās daļas piebūves atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 04.augustā saņēma nekustamā īpašuma kopīpašnieka V.B. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2213) ar lūgumu ierosināt lietu par K.O. īpašumā esošās dzīvojamās mājas domājamās daļas patvaļīgi veikto rekonstrukciju bez kopīpašnieku piekrišanas.

Ņemot vērā iepriekš minētos iesniegumus par dzīvojamās mājas Viktorijas ielā 41 rekonstrukcijas likumības izvērtēšanu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu uz četriem mēnešiem.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 27.augustā pārbaudīja dzīvojamo māju Viktorijas ielā 41, Jūrmalā un konstatēja, ka sekojošo.

Saskaņā ar Jūrmalas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000069328, uz zemes gabala Viktorijas ielā 41 atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6501 001, īpašnieki K.O. – ½ daļa, L.B. – 1/6 daļa, V.B. – 1/6 daļa, T.B. – 1/6 daļa.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, pēdējais būves apsekošanas datums ir 2004.gada 11.oktobris, patvaļīgās būvniecības pazīmes nav konstatētas.

Pilsētplānošanas arhīvā atrodas Jūrmalas pilsētas galvenā arhitekta 1972.gada 26.decembrī saskaņotais būvprojekts Nr.148 „Dzīvojamās mājas lit.001 rekonstrukcija Viktorijas ielā 41, Jūrmalā” (turpmāk tekstā – Būvprojekts).

Objekta pārbaudes laikā tika konstatēts, ka:

- dzīvojamās mājas rekonstrukcija ir veikta ar atkāpēm no Būvprojekta (izmaiņas būves fasādēs, plānojumā, apbūves laukumā un būvtilpumā). 2004.gada 11.oktobra būves tehniskās inventarizācijas lieta neatbilst Būvprojektam;

- L.B., V.B., T.B. daļas bēniņos patvaļīgi izbūvēta telpa;

- K.O. daļas telpas netika pārbaudītas.

Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 27.augusta pārbaudes aktā Nr.123 (turpmāk tekstā - Akts Nr.123) nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 41, Jūrmalā kopīpašniekiem tika uzdots iesniegt savu viedokli un paskaidrojumus saistībā ar dzīvojamās mājas rekonstrukciju.

Ņemot vērā to, ka objektā tika konstatēta nesaiste starp Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā esošo Būvprojektu un būves tehnisko inventarizācijas lietu, tika pieprasīta informācija no Valsts zemes dienesta.

2010.gada 23.septembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma no Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā – Nodaļa) sekojošu informāciju: izvērtējot Nodaļas rīcībā esošos arhīva materiālus ir secināms, ka 1947.gada 1.septembrī dzīvojamai mājai Viktorijas ielā 41, Jūrmalā veikta būvju pirmreizējā tehniskā inventarizācija un līdz 1985.gada 28.februārim būvē nav konstatētas pārbūves. 1985.gada 28.februāra inventarizācijas lietā ir konstatēta dzīvojamās mājas pārbūve, kuras rezultātā mainījies būves apjoms un plānojums. 1992.gada 27.oktobra inventarizācijas dokumentos fiksētas izmaiņas 1. un 2.stāva telpās. Būvju tehniskajās inventarizācijās, kas veiktas 2001.gada 30.oktobrī un 2004.gada 11.oktobrī izmaiņas, kas saistītas ar pārbūvēm nav konstatētas.

Nodaļa norāda, ka saskaņā ar tolaik spēkā esošajām likumdošanas normām (Latvijas PSR-MP Komunālās saimniecības valsts komisijas pavēli Nr.185), kas noteica, ka ēkas inventarizācijas apraksts jāveido, balstoties uz dabā iegūto informāciju, kurā atspoguļo objekta faktisko stāvokli, un būvju pirmreizējā tehniskajā inventarizācijā neparedzēja pieprasīt projekta dokumentāciju, gadījumā, kad ēkā bija izdarītas pārbūves, bija nepieciešams pieprasīt projekta vai citu dokumentāciju, kas apstiprināja attiecīgo pārmaiņu likumību.

Konkrētajā lietā Nodaļa norāda uz to, ka normatīvo aktu prasības neparedzēja arhīva lietās uzkrāt projekta dokumentācijas kopijas, bet gan inventarizācijas darbu veicējam bija jāpārliecinās vai uzrādītā projekta dokumentācija atbilst būvē veiktajām pārbūvēm. No arhīva lietas materiāliem izriet, ka 1985.gada 28.februārī veicot būves atkārtotu tehnisko inventarizāciju nav konstatētas patvaļīgās būvniecības pazīmes, un darba veicējam ir uzrādīta projekta dokumentācija, kas apliecināja attiecīgo pārbūvju likumību.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 13.septembrī saņēma K.O. paskaidrojumu saistībā ar Aktā Nr.123 konstatētajiem pārkāpumiem ar sekojošu viedokli: dzīvojamās mājas rekonstrukcijas rezultātā piebūve, ko K.B. ir uzbūvējis patvaļīgi, bez saskaņota projekta, aptuveni 1988.gadā un tā uzbūvēta uz ūdensvada akas.

2010.gada 19.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma L.B. pilnvarotās personas Z.B. paskaidrojumu saistībā ar Aktu Nr.123, kurā norādīts, ka 1984.gada 8.oktobrī Arhitektūras-plānošanas pārvalde atļāva pasūtīt izpildprojektu dzīvojamās ēkas daļas rekonstrukcijai, 1985.gadā Komunālprojekts izstrādāja izpildprojektu, bet tas netika apstiprināts Arhitektūras-plānošanas pārvaldē.2004.gada 11.oktobrī ir izdota būves tehniskās inventarizācijas lieta, kurā ir atzīme, ka patvaļīgās būvniecības pazīmes nav konstatētas.

2010.gada 15.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma T.B. un V.B. paskaidrojumu Saistībā ar Aktu Nr.123 ar sekojošu viedokli: veicot 2004.gada 11.oktobra būves pilnu atkārtotu tehnisko inventarizāciju, tika uzrādīts 1985.gadā ar Jūrmalas Arhitektūras-plānošanas pārvaldi pilnībā saskaņots rekonstrukcijas izpildprojekts uz ko norāda Valsts zemes dienesta inventarizācijas lieta, kurā norādīts, ka patvaļīgās būvniecības pazīmes – nav. Paskaidrojumā ir norādīts, ka Latvijas Republikas Administratīvā procesa likums neuzliek īpašniekam par pienākumu sniegt sīkākus paskaidrojumus un saskaņotajiem projektiem ir jābūt Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 29.oktobrī pārbaudīja K.O. īpašumā esošo dzīvojamās mājas daļu un konstatēts, ka veikti sekojoši būvdarbi: 1) 1.stāva telpu nr.1; 3; 4; 5 pārplānošana; 2) otrā stāva terases aizstiklošana; 3) bēniņu loga nomaiņa, palielinot ailas izmērus. Tika sastādīts pārbaudes akts Nr.163 un K.O. uzdots sniegt paskaidrojumus par būvinspektora konstatētajiem pārkāpumiem.

2010.gada 10.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma K.O. paskaidrojumu, ka nekāda patvaļīgā būvniecība objektā nav veikta un šādā stāvoklī esošā namīpašuma daļa tika saņemta dāvinājumā pirms gandrīz 10 gadiem.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemesgabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikas Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas materiālus un administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja sekojošo.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000069328, nekustamais īpašums Viktorijas ielā 41, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6501 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6501 001, īpašnieki K.O. – ½ daļa, L.B. – 1/6 daļa, V.B. – 1/6 daļa, T.B. – 1/6 daļa.

Pilsētplānošanas arhīvā atrodas Jūrmalas pilsētas galvenā arhitekta 1972.gada 26.decembrī saskaņotais būvprojekts Nr.148 „Dzīvojamās mājas lit.001 rekonstrukcija Viktorijas ielā 41, Jūrmalā”.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, pēdējais būves apsekošanas datums ir 2004.gada 11.oktobris, patvaļīgās būvniecības pazīmes nav konstatētas.

Izvērtējot saņemtos viedokļus un argumentus no Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas, dzīvojamās mājas Viktorijas ielā 41 īpašnieku K.O., L.B., V.B. un T.B., Dome uzskata, ka ierosinātā administratīvā procesa ietvaros nav risināms jautājums par 2004.gada 11.oktobrī izdotās būves tehniskās inventarizācijas lietas neatbilstību Būvprojektam. Minētajā lietā netiek apšaubītas dzīvojamās mājas pārbūves, kas ir fiksētas Valsts zemes dienesta 2010.gada 11.oktobra būves tehniskās inventarizācijas lietā Nr.13000096501001-01 un reģistrētas Jūrmalas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069328.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa ir ierosinājusi administratīvo lietu saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību.

Atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.panta pirmajai daļai, pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu sākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar 1.panta 21.punktu, patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Vispārīgo būvnoteikumu 112.punktā ir noteikts, ka pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Latvijas Republikas Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā un zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā konstatēta sekojoša patvaļīga būvniecība:

1. Bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas zemes gabalā uzsākta nojumes būvniecība. Būvniecības pasūtītājs K.O.;

2. Bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas L.B., V.B. un T.B. īpašumā esošajā daļā veikta bēniņu telpas izbūve;

3. Bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas K.O. īpašumā esošajā daļā veikti telpu pārplānošanas darbi, izmainot būves fasādi.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem. Konkrētajā gadījumā nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 41, Jūrmalā kopīpašniekiem ir nepieciešams sakārtot nekustamo īpašumu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tas ir, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu. Konkrētajā gadījumā jāievēro arī Latvijas Republikas Civillikuma normas par kopīpašumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu, zemes gabals Viktorijas ielā 41, Jūrmalā atrodas savrupmāju dzīvojamā teritorijā, kurā ir atļauts būvēt dzīvojamās mājas, kā arī palīgēkas. Tātad atļauta ir arī minēto ēku rekonstrukcija atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu, minētā zemes gabala maksimālais apbūves blīvums ir 30 Saskaņā ar dzīvojamās mājas tehniski ekonomiskajiem rādītājiem, apbūves laukums ir 195, 3 m2 un būvtilpums – 1058 m3. Šobrīd esošais zemes gabala apbūves blīvums ir 53 Tātad zemes gabalā nav pieļaujama esošās būves apjoma palielināšana, ne arī jaunu būvju būvniecība. Konkrētajā gadījumā ir pieļaujama dzīvojamās mājas renovācija esošajos apjomos.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 17.punkts nosaka, ka pagaidu būve ir būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

Zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā nevar tikt veikti likumīgi būvdarbi, jo Pilsētplānošanas nodaļā nav reģistrēta būvatļauja būvdarbu veikšanai un tātad arī K.O. paskaidrojumā minētais arguments, ka uzbūvētā nojumei ir palīgēkas statuss nav tiesiski pamatots.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Dome uzskata, ka, pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 41, Jūrmalā kopīpašniekiem ir jādod iespēja sakārtot uzsākto būvniecību zemes gabalā minētajā zemes gabalā atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Pēc domes lēmuma pieņemšanas Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktā ir atzītas būvniecības pasūtītāju tiesības iesnieg būvprojektu Būvvaldē akceptēšanai un būvatļaujas saņemšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370. pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas pirmo apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 41, Jūrmalā kopīpašniekam novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā:

1.1. līdz 2012.gada 1.jūlijam K.O. (personas kods ***), L.B. (personas kods ***), V.B. (personas kods ***), un T.B. (personas kods ***), būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būve ar kadastra numuru 1300 009 6501 001) Viktorijas ielā 41, Jūrmalā renovācijai;

1.2. līdz 2011.gada 1.jūlijam K.O. (personas kods ***) nojaukt patvaļīgi uzbūvēto nojumi zemes gabalā Viktorijas ielā 41, Jūrmalā. Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 443.lēmumu

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370. panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam var uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis