Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 828

protokols Nr. 36, 19. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14

Pamatojoties uz J.B. (personas kods ***) 2010.gada 27.oktobra iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējumi 1300 019 1817 001) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējumi 1300 019 1817 002, 1300 019 1817 003, 1300 019 1817 004, 1300 019 1817 005) Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2010.gada 2.novembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.7331, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9/B – 768, ēku arhitektoniskais novērtējums, ēku tehniskais apsekošanas atzinums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.09/2978 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra protokolu Nr.11, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam J.B. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 019 1817 001) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējumi 1300 019 1817 002, 1300 019 1817 003, 1300 019 1817 004, 1300 019 1817 005) Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis