Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 827

protokols Nr. 36, 17. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 0201

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām, detālplānojums nav nepieciešams.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2010.gada 17.novembra iesniegumu Nr.6.7/1665 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 0201 (kadastra Nr.13000050201) 0,0336 ha platībā, saskaņā ar 2010.gada 21.septembra Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.1006 - saskaņoto skiču projektu, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis