Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 826

protokols Nr. 36, 16. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Oskara Kalpaka prospektā 16

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2010.gada 11.novembra iesniegumu Nr.6.7/1625, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.44 „Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16 un projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16 (kadastra Nr.13000045718) 1,3761 ha platībā, saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas lēmumu Nr.1051 - saskaņoto skiču projektu, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai, detālplānojumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis