Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 824

protokols Nr. 36, 14. punkts

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Upes ielā 43
atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes 2010.gada 12.novembra ugunsgrēka aktu (Nr.22/8.11-257) par to, ka ugunsgrēka rezultātā dzīvojamā māja Jūrmalā, Upes ielā 43 (īpašnieki I.K., personas kods *** un A.K., personas kods ***) ir bojāta un kļuvusi dzīvošanai nederīga, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt dzīvojamo māju Jūrmalā, Upes ielā 43 par dzīvošanai nederīgu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļai (Dz.Krūmiņš) risināt jautājumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Upes ielā 43 iedzīvotāju izvietošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis