Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 823

protokols Nr. 36, 13. punkts

Par speciālās pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu
pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

Saskaņā ar Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. punktā un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 12.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atvērt pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” speciālās pirmsskolas izglītības grupu ar 2011.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis