Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 26.jūlija 342.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 822

protokols Nr. 36, 12. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.8 „Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums” 85.3.punktu un 95 . punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas direktoru Guntaru Miķelsonu noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumu Nr.820 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.822

(Protokols Nr.36, 12.punkts)

Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.

Telpu noma:

1.1.

- sporta zāle (216.4m2)

1 stunda

8.50

1.2.

- konferenču zāle (99.5m2)

1 stunda

3.90

1.3.

- klases telpa (44m2)

1 stunda

1.64


Lejupielāde: DOC un PDF