Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 12.janvāra 4.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 821

protokols Nr. 36, 11. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums” 55.3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju M.Šteimani noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas vadītājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.821

(protokols Nr.36, 11.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(Ls)

1.

Telpu noma:

1.1.

sporta zāle ( 30 m2 )

1 stunda

0.70

1.2.

palīgtelpa (8 m2 )

1 stunda

0.24


Lejupielāde: DOC un PDF