Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 26.jūlija 343.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada16.maija 307.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 169.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 817

protokols Nr. 36, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” 67.4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus ar 2011.gada 1.janvāri saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas direktori Initu Vanku-Treifeldi noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumu Nr.784 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.817

(protokols Nr.36, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.

Telpu noma:

1.1.

- sporta zāle

1 stunda

8,41

1.2.

- aktu zāle

1 stunda

3,72

1.3.

- datorklase

1 stunda

4,03

1.4.

- klases telpa

1 stunda

1,00

1.5.

- boksa zāle

1 stunda

2,06

1.6.

Papildināts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 169.lēmumu

2.

Papildināts ar domes 2013.gada 16.maija 307.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF