Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 602.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 2.decembrīNr. 810

protokols Nr. 34, 34. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12
daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.305 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Smilšu ielā 12” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Smilšu ielā 12 849 m2 platībā privatizējamā namīpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 7.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 009 2615. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672.

Ar Augstākās tiesas Civillietu palātas 2009.gada 1.oktobra spriedumu atzītas īpašuma tiesības N.I. uz neapdzīvojamo telpu Nr.5.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.226 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12” palīgēkai – garāžai noteikta adrese Jūrmalā, Smilšu ielā 12 korpuss 1, neapdzīvojamā telpa Nr.5.

2010.gada 28.oktobrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts (lietas Nr.1.1-39/3980-I) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 korpuss 1, neapdzīvojamās telpas Nr.5 īpašnieka N.I. iesniegums par zemesgabala Smilšu ielā 12 daļu nomu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 2.decembri noslēgt līgumu ar N.I. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12, kadastra apzīmējums 1300 009 2615, kopējā platība 849 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 50 kv.m. nomu uz 12 gadiem neapdzīvojamās telpas Nr.5 uzturēšanai. Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 602.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām. Paredzēt, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 1.oktobra par zemes faktisko izmantošanu. No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 602.lēmumu