Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 12.novembrīNr. 784

protokols Nr. 33, 3. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2

2008.gada 8.maijā Jūrmalas pilsētas būvvaldē ir akceptēts pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pasūtītais un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Radošā apvienība „Pilnīgi slepeni”” izstrādātais tehniskais projekts mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei zemesgabalā Jūrmalā, Līču ielā 2 (kadastra Nr.1300 021 2205). Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktam, ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi, kas līdz ar to ir beidzies.

Ir mainījušies tiesiskie apstākļi objekta projektēšanai un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) 7.7.2.(3).punktu zemesgabalā Jūrmalā, Līču ielā 2, kas atrodas jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J), mazstāvu daudzdzīvokļu māju būvniecība atļauta, ja to paredz detālplānojums.

Ņemot vērā to, ka pirms objekta projektēšanas ir nepieciešams veikt detālplānojuma izstrādes procedūru, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 (kadastra Nr.1300 002 2205) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Vicepu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 12.novembra lēmumu Nr.784

(protokols Nr.33., 3.punkts)

PDF


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 12.novembra lēmumu Nr.784

(protokols Nr.33., 3.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā,

Līču ielā 2 (kadastra Nr. 1300 021 2205, zemesgabala platība 5249 kv.m)

Zemesgabala īpašnieks PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves izvietojuma priekšlikumu, ietverot 2008.gada 8.maijā apstiprinātā tehniskā projekta (izstrādātājs SIA „Radošā apvienība „Pilnīgi slepeni””) risinājumus, atbilstoši tam precizējot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 57.1. punkti un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) punkts 7.7.2.(3).

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Slokas rajonā, kvartālā starp Līču ielu, Tallinas ielu, Satiksmes ielu un Raiņa ielu.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J).

2.3. Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3.DARBA UZDEVUMS ( SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU NR.1148 7., 8. 67. un 70. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009 . noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no VZD Rīgas reģionālās nodaļas.

5.4. Ņemot vērā to, ka tehniskā projekta izstrādei, kura risinājumiem atbilstoši tiks izstrādāts detālplānojums, ir saņemti tehniskie noteikumi un tas ir saskaņots ar sekojošām institūcijām un dienestiem:

5.4.1. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” (Veselības inspekcija);

5.4.2. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.4.3. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.4.4. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģions,

5.4.5. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.4.6. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajons;

5.4.7. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirknis;

5.4.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

5.4.9. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.4.10.Domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvalde,

no šīm institūcijām nosacījumus un atzinumus detālplānojuma izstrādei saņemt nav nepieciešams.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un ar detālplānojuma teritoriju saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA IZSKATĪŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3.Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”76.punktam.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja I.Vicepa

67754071