Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 12.novembrīNr. 783

protokols Nr. 33, 2. punkts

Par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2
būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmo daļu, 14.panta pirmo daļu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas pirmo punktu un otro daļu, un 48.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, Komerclikuma 198.pantu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu kā primāro prioritāti 2011. un 2012.gada budžetā.

2. Palielināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” (vienotais reģistrācijas numurs 50003711841) 2011. un 2012.gadā pamatkapitālu par Ls 1 999 304 ar mērķi segt daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības izmaksas, kā pamatkapitāla palielināšanas avotu izmantojot 2011. un 2012.gada pašvaldības budžetu, t.sk.:

2.1. par Ls 1 000 000 2011.gadā,

2.2. par Ls 999 304 2012.gadā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis