Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 170.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 17.februāra 56.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 11.novembrīNr. 751

protokols Nr. 32, 19. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2011.gadā Jūrmalas pilsētas domei, kā projekta vadošajam partnerim kopā ar 7 projekta partneriem - komersantiem īstenot projektu, kura kopējās izmaksas sastāda 92956.93 Ls: Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 56.lēmumu

2.1. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta vadošā partnera projekta attiecināmās izmaksas sastāda 8 091.81 Ls, t.sk. ERAF finansējums ir 50% jeb 4 045.90 Ls; Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.2. Projekta partneru projekta attiecināmās izmaksas sastāda 29 595.43 Ls, t.sk. ERAF finansējums - 50% jeb 14 797.72 Ls. Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.3. Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” kopējās attiecināmās izmaksas 2011.gadā Jūrmalas pilsētas domei kā projekta vadošajam partnerim kopā ar 7 projekta partneriem – komersantiem sastāda 37 687.24 Ls. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.4. Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” ERAF piešķirtā atbalsta summa jeb 50% no projekta attiecināmajām izmaksām ir 18 843.62 Ls. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

2.5. Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 neattiecināmās izmaksas, kas sastāv no PVN un valūtas kursa svārstībām, sastādīja 562.20 Ls. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes projekta izmaksu daļas priekšfinansēšanai 2011.gada budžetā paredzēt finansējumu 100% apmērā 21 822,69 LVL.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei uzdot sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un sadarbības līgumus ar tūrisma uzņēmējiem par partnerību projektā, kā arī nodrošināt projekta vadību tā apstiprināšanas gadījumā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. L.Maziņai uzdot koordinēt un sekot līdzi projekta norisei.

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) nodrošināt finanšu darbības, atskaites un maksājumus projekta ietvaros.

8. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

9. Pieņemt zināšanai, ka Projekta neattiecināmās izmaksas, kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas 2011.gada budžeta sastāda 3815.00 Ls, t.sk.: Grozīts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 170.lēmumu

9.1 Veselības apdrošināšana – 55.00 Ls;

9.2 Vīzas – 40.00 Ls;

9.3. Dalības maksas pārtēriņš Maskava un Kijeva – 1574.00 Ls;

9.4. Benzīna izdevumi Igaunija – 74.00 Ls, Lietuva – 72.00 Ls;

9.5. Orakāls (līmplēve) – 2000.00 Ls.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.751

(protokols Nr.32, 19.punkts)

Atcelts ar domes 2012.gada 1.novembra 578.lēmumu