Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr. 681

protokols Nr. 29, 19. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi,
Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumu Nr.95 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.967 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.95 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali”, darba uzdevuma precizēšanu, par 2003.gada 24.decembra lēmuma Nr.853 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.95 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali”” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2010.gada 7.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1 -59/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Noslēgt vienošanos par detālplānojuma realizācijas kārtību saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisP ielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 7.oktobra lēmumu Nr.681

protokols Nr. 29, 19. punkts

Vienošanās par detālplānojuma realizācijas kārtību

Jūrmalā,

2010.gada __.____________ Nr.______

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Investors SIA „Jūrmalas zemes fonds”, reģ.nr.40003601107, adrese Audēju iela 14-3, Rīga, LV1050, tās valdes locekles I.Z. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes XXXX. gada Y mēneša saistošos noteikumus Nr.Z „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

1.1. Vienošanās nosaka kārtību detālplāna realizācijai un detālplāna realizācijas uzraudzībai.

1.2. Investors atbilstoši detālplāna mērķim nodrošina tā realizāciju Vienošanās noteiktajā kārtībā un termiņos.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Investors apņemas:

2.1.1. Veikt detālplāna realizāciju, uzņemoties par to pilnīgu atbildību, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplāna mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti.

2.1.2. Teritorijas projektēšanu un būvniecību ir plānots attīstīt vienā kārtā. Projektējamā objekta adrese – Jūrmala, Dzimtenes iela 1.

2.1.3. Būvprojekta „Boutique&SPA Viesnīca” realizācijas termiņš tiek noteikts līdz 2013. gada 1.oktobrim.

2.1.4. Tā ietvaros tiek plānots izdalīt sekojošus etapus:

2.1.3.1. Būvprojekta izstrāde un akceptēšana atbildīgajās institūcijās - 12 mēnešu laikā no detālplāna spēkā stāšanās dienas;

2.1.3.2. Būvniecības sagatavošanas darbi - būvatļaujas saņemšana, būvlaukuma sagatavošana, nožogošana, augsnes un virsējo zemes slāņu noņemšana - 1 mēnesis no būvprojekta akceptēšanas dienas;

2.1.3.3. Celtniecības montāžas darbu veikšana viesu mājai - pamatu, dzelzsbetona karkasa un pārseguma plātņu montāža - 8 mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas;

2.1.3.4. Ārējo inženiertehnisko tīklu izbūve (paralēli celtniecības montāžas darbiem);

2.1.3.5. Fasāžu apdares - logu, fasāžu stiklojuma sistēmu izbūve, dekoratīvo apdares paneļu montāža, hidro un siltumizolācijas izveide, jumta seguma materiālu ieklāšana;

2.1.3.6. Iekšējās inženiertehniskās instalācijas izbūve un montāža;

2.1.3.7. Iekšējo apdares darbu realizācija, tai skaitā grīdu līmeņošana, nenesošo starpsienu montāža, piekārto griestu izbūve, sienu griestu apdare, durvju montāža, grīdas seguma materiālu ieklāšana, santehniskā aprīkojuma uzstādīšana;

2.1.3.8. teritorijas labiekārtošanas darbi, piebraucamā ceļa un autostāvlaukuma remontdarbi, teritorijas apstādījuma izveide, labiekārtojuma mazo formu un teritorijas apgaismojuma gaismas ķermeņu montāža.

2.1.5. Investors apņemas nodrošināt piekļuvi artēziskam urbumam.

2.1.6. Investors apņemas papildus pamatfunkcijas viesu nama un atpūtas centra uzturēšanai, nodrošināt publiski pieejamu pludmales zonas apkalpes objektu ar dušu un WC (pielāgotu arī personām ar īpašām vajadzībām) uz zemes gabala Dzimtenes iela 0606.

2.1.7. Investors apņemas nodrošināt projektējamās ēkas pirmā stāva izmantošanu SPA centra vajadzībām (baseins, fitnesa zāle, procedūru kabineti) un ēdināšanas objekta – kafejnīcas vajadzībām. Pārējā būvapjomā Investors nodrošina viesu nama funkciju. Investors apņemas nodrošināt spēļu laukuma un rotaļu ierīču izvietošanu un pieguļošās pludmales labiekārtošanu.

2.1.8. Investors apņemas nodrošināt Vienošanās minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.9. Investors apņemas kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Investora vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1 . Sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Vienošanās izpildi.

2.2.2. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplāna realizācijas gaitā un veikt detālplāna realizācijas uzraudzību.

3. ĪPAŠI NOTEIKUMI

3.1. Ja investors neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tas maksā Domei soda naudu 1000 Ls (viens tūkstotis) apmērā par katru pārkāpuma faktu. Šādā gadījumā Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplāna atzīšanu par spēku zaudējušu. Soda naudas samaksa neatbrīvo no pienācīgas līgumsaistību izpildes.

3.2. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Nepārvarama vara Vienošanās kontekstā nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Vienošanās slēdzēju pušu kontroles un nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Puses veikt kādu no tās noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

3.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šīs Vienošanās 3.2.punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

4.1. Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Vienošanās parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Vienošanos, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Vienošanās minētās tiesības un pienākumus. Ja Vienošanās parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kura pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš kā fiziska persona pats uzņemas visas saistības no parakstītās Vienošanās un atbild par to izpildi.

4.3. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Vienošanos paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

4.4. Vienošanās teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Vienošanās nosacījumiem.

4.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Vienošanā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.6. Vienošanās sastādīta latviešu valodā un parakstīta divos oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs paliek Domei, un viens Investoram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Konts:

Tālr.: 67093800; Fakss: 0000000000

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

/G.Truksnis/

Investors

Reģ. Nr.:40003601107

Adrese: Audēju iela 14-3, Rīga, LV1050

Konts:LV90UBAL110012946601

Tālr.: 67359357, Fakss:67326104

e-pasts: ***

/ I.Zosule/