Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr. 668

protokols Nr. 29, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662
„Par Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.34 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”, lēmuma 2.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.1. Gatis Truksnis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis