Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr. 649

protokols Nr. 28, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

  Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

 1. Izteikt lēmuma 1.punkta 1.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  „1.1. Gatis Truksnis – komitejas priekšsēdētājs;”

 2. Izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:

  „2. Ievēlēt attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

  2.1. Arnis Ābelītis;

  2.2. Māris Dzenītis;

  2.3. Vladimirs Maksimovs;

  2.4. Larisa Loskutova;

  2.5. Egmonts Krūmiņš.”

 3. Svītrot lēmuma 3.punktu.

 4. Izteikt lēmuma 5.punkta 5.3. un 5.5.apakšpunktus sekojošā redakcijā:

  4.1. „5.3. Vladimirs Maksimovs”;

  4.2. „5.5. Ilmārs Ančāns”.

 5. Izteikt lēmuma 6.punkta 6.3. un 6.4.apakšpunktus sekojošā redakcijā:

  5.1. „6.3. Egmonts Krūmiņš”;

  5.2. „6.4. Larisa Loskutova”.

 6. Izteikt lēmuma 7.punkta 7.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  „7.3. Vladimirs Maksimovs”.

 7. Svītrot lēmuma 8.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija