Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 27.aprīļa 215.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.aprīļa 160.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 73.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 280.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.novembra 740.lēmumu

2010.gada 19.augustāNr. 597

protokols Nr. 22, 20. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 1.daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” 53.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu kontā.

3. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra vadītāju noslēgt telpu nomas līgumus.

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas nedēļas ziņas”.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.920 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītājai A.Paiparei.

Priekšsēdētājs

R.RažuksPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.597

(protokols Nr.22, 20.punkts)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

maksas pakalpojumu izcenojumi

1.

Nr.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

Maksas pakalpojumi

1.1.

Nodarbību komplekss (24 nodarbības mēnesī) pirmsskolas vecuma bērniem

mēnesī

20,00

1.2.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas:

1.2.1.

2 nodarbības nedēļā

mēnesī

7,00

1.2.2.

4 nodarbības nedēļā

mēnesī

11,50

1.2.3.

6 nodarbības nedēļā

mēnesī

15,20

1.3.

Tehnikas izmantošana citu organizāciju pasākumiem centra telpās**:

1.3.1.

Kodoskops, videoprojektors, dators, printeris

1 vienība/stundā

2,00

1.3.2.

DVD atskaņotājs, televizors, videomagnetafons

1 vienība/stunda

1,00

1.4.

Kopēšana:

1.4.1.

A4 formāta lapa, vienpusēja

1 kopija

0,02

1.4.2.

A4 lapa abpusēja

1 kopija

0,04

1.4.3.

Izdruka no datora

1 lapa

0,04

1.5. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 740.lēmumu

Telpu noma citu organizāciju vai privātpersonu pasākumiem**

1.5.1.

Nodarbību telpa (26 m2), Zemgales ielā 4

stunda

1,20

1.5.2.

Nodarbību telpa (34m2), Zemgales ielā 4

stunda

1,60

1.5.3.

Zāle (60m2), Zemgales ielā 4

stunda

3,00

1.6.

Citi pakalpojumi

1.6.1.

Ekskursijas ar uzdevumiem centra teritorijā (nodarbība grupai)

1,5 stunda

5,00

1.6.2.

Pasākumu organizēšana un vadīšana

2 stundas

10,00

1.7.

Jūrmalas mācību iestāžu audzēkņu līdzdalības maksa par teorētisko apmācību nodrošināšanu autovadītāju kursos „A” un „B” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai

1.7.1.

A1 un B kategorija

kurss

10,00

1.7.2.

B un C1 kategorija

kurss

15,00

1.7.3.

gājēju un riteņbraucēju satiksmes noteikumi

kurss

bezmaksas

1.8. Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 73.lēmumu

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu un reģistrācijas dokumentu noformēšanu Jūrmalas pilsētā, tajā skaitā:

kurss

55,00

1.8.1.

par teorijas apmācību

kurss

35,00

1.8.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9. Svītrots ar domes 2013.gada 21.februāra 73.lēmumu

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu un reģistrācijas dokumentu noformēšanu pa vadītāju kategorijām īrētās telpās ārpus Jūrmalas

1.9.1.

A1 vai A, vai B1 kategorija, tajā skaitā:

kurss

70,00

1.9.1.1.

par teorijas apmācību

kurss

50,00

1.9.1.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9.2.

A, (ja personai ir citas kategorijas vadītāja apliecība), tajā skaitā:

kurss

20,00

1.9.2.1.

par teorijas apmācību

kurss

-

1.9.2.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9.3.

B, tajā skaitā:

kurss

65,00

1.9.3.1.

par teorijas apmācību

kurss

45,00

1.9.3.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9.4.

C1 vai D1 vai D, tajā skaitā

kurss

80,00

1.9.4.1.

par teorijas apmācību

kurss

60,00

1.9.4.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9.5.

C, tajā skaitā:

kurss

90,00

1.9.5.1.

par teorijas apmācību

kurss

70,00

1.9.5.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9.6.

B un C1, tajā skaitā:

kurss

100,00

1.9.6.1.

par teorijas apmācību

kurss

80,00

1.9.6.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.9.7.

E, tajā skaitā:

kurss

60,00

1.9.7.1.

par teorijas apmācību

kurss

40,00

1.9.7.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

1.10. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 280.lēmumu;
Grozīts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 160.lēmumu

** tehnikas un telpu iznomāšana Jūrmalas izglītības iestādēm, Jūrmalas pašvaldības budžeta iestādēm bez maksas

2. Papildināts ar domes 2010.gada 11.novembra 740.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF