Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 595

protokols Nr. 22, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija
lēmumā Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas
izglītības iestādi „Pienenīte””

Saskaņā ar Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktā un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktā noteikto, izvērtējot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” ēkas tehnisko stāvokli, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte””:

1. Lēmuma 1.punktā skaitli „2010” aizstāt ar skaitli „2011”.

2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Likvidēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” - līdz 2011.gada 1.septembrim”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija