Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 589

protokols Nr. 22, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560
„Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” X nodaļas 61.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”” 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

„1.Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu maksu:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa (Ls)

1.

Brokastis

0,25

2.

Pusdienas

1,00

3.

Launags

0,25

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija