Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 421.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 19.augustāNr. 588

protokols Nr. 22, 9. punkts

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētā projekta atklātā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, ievērojot 2010.gada 21.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums” un 2010.gada 6.jūlija Latvijas Republikas Vides ministrijas mājas lapā publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, iesniedzot projekta pieteikumu par energoefektivitātes pasākumu - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas veikšanu pašvaldības ēkās, kuras izmanto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai (saskaņā ar 1.pielikumu).

2. Pretendēt uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņemšanu LVL 749855 apmērā jeb 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – LVL 882182 un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu LVL 132327 apmērā jeb 15% no projekta kopējām izmaksām (saskaņā ar 2.pielikumu).

3. Papildināts ar domes 2011.gada 29.septembra 421.lēmumu

4. Papildināts ar domes 2011.gada 29.septembra 421.lēmumu

5. Papildināts ar domes 2011.gada 29.septembra 421.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbojoties ar būvniecības nodaļu sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijai projekta pieteikumu līdz 2010.gada 6.septembrim (ieskaitot).

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.588

(protokols Nr.22, 9.punkts)

Nr. p.k.

Iestādes nosaukums

Adrese Jūrmalā

Platība

Sagatavošana

Būvniecība

Dažādi

KOPĀ

CO2 samaz

Efektivitāte kgCO2/LVL

Ieguvumi

kopējie m2

Energo-audits

Būv-inženieris

Projekts

Būvdarbi

Būv-uzraudzība

Autor-uzraudzība

Tehniskās pārbaudes

5, 6, 7, 9, 10, 11 pozīcijas no kopējām

Publicitāte

Esošais kWh/m2

Plānotais kWh/m2

CO2 samaz

ekonomija LVL/gadā

Kopējais atmaksāšanās laiks

Atmaksāšanās laiks no JPD flīdzfinansējuma

1

2

3

4

5

6

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Kauguru vsk. sākumskola

Lēdurgas 27

2757.8

296

645

968

109 615

2 192

1 644

767

6%

581

116 710

243.6

90

111 830

0.96

20 036

6 gadi

1 gadi

2

Jūrmalas peldēšanas skola

Rūpniecības 13

3020.2

357

751

968

170 783

3 416

2 562

1195

5%

900

180 932

348.6

100

198 217

1.10

35 514

5 gadi

1 gadi

3

Sākumskola „Zvaniņš”

Lībiešu 19/21

1800

478

825

968

82 074

1 641

1 231

575

6%

439

88 231

192.7

90

48 803

0.55

8 744

10 gadi

2 gadi

4

Sākumskola „Taurenīts”

Kļavu 29/31

3593.6

296

645

968

76 502

1 530

1 148

536

6%

408

82 033

221.2

90

124 471

1.52

22 301

4 gadi

1 gadi

5

PII „Bitīte”

Lēdurgas 20a

2370.4

296

645

968

75 007

1 500

1 125

525

6%

400

80 468

225.8

90

84 982

1.06

15 226

5 gadi

1 gadi

6

PII „Mārīte”

Engures 4

1849.6

296

645

968

90 630

1 813

1 359

634

6%

482

96 828

289.5

90

97 415

1.01

17 453

6 gadi

1 gadi

8

PII „Ābelīte”

Plūdu 4a

3315.5

296

645

968

113 017

2 260

1 695

791

6%

598

120 272

217.7

90

111 775

0.93

20 026

6 gadi

1 gadi

9

PII „Saulīte”

Rēzeknes pulka 28

1083.2

296

645

968

109 615

2 192

1 644

767

6%

581

116 710

497

90

116 388

1.00

20 853

6 gadi

1 gadi

KOPĀ

19790

2614

5 448

7 744

827 244

16 545

12 409

5 791

4 389

882 182

2236.1

730

893 880

1.01

882 353

max projekta apjoms pēc KPFI noteikumiem


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

Kauguru vidusskolas sākumskola

ADRESE:

Lēdurgas 27, Kauguri

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

55 757.26

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

282.8

18.00

5 090.40

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1756.9

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1229.8

21.10

25 949.71

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

190.0

12.30

2 337.00

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1297.4

17.25

22 380.15

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

30 833.95

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

527.1

Nepieciešams mainīt

90%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

474.4

65.00

30 833.95

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

90 591.20

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

19 024.15

Līgumcena, Ls

109 615.36


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

Sākumskola „Zvaniņš”

ADRESE:

Lībiešu 19/21, Kauguri

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

51 306.04

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

274.0

18.00

4 931.28

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1605.6

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1123.9

21.10

23 715.16

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

12.30

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1313.6

17.25

22 659.60

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

12 523.91

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

481.7

Nepieciešams mainīt

40%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

192.7

65.00

12 523.91

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

67 829.95

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

14 244.29

Līgumcena, Ls

82 074.24


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

Peldēšanas skola

ADRESE:

Rūpniecības 13, Kauguri

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

54 705.31

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

139.6

18.00

2 512.80

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1563.4

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1094.4

21.10

23 091.76

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

12.30

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1687.0

17.25

29 100.75

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

27 438.07

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

469.0

Nepieciešams mainīt

90%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

422.1

65.00

27 438.07

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

59 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

3.02

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija (pieņēmums)

kompl

1.0

50 000.00

50 000.00

3.03

baseina tehnoloģija (pieņēmums)

kompl

1.0

5 000.00

5 000.00

141 143.38

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

29 640.11

Līgumcena, Ls

170 783.49


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

Sākumskola „Taurenīts”

ADRESE:

Kļavu 29/31, Dubulti

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

58 576.66

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

290.6

18.00

5 230.80

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1661.1

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1162.7

21.10

24 533.86

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

250.0

12.30

3 075.00

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1492.0

17.25

25 737.00

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

647.81

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

498.3

Nepieciešams mainīt

2%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

10.0

65.00

647.81

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

63 224.47

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

13 277.14

Līgumcena, Ls

76 501.61


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

PII „Bitīte”

ADRESE:

Lēdurgas 20a, Kauguri

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

51 188.15

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

282.8

18.00

5 090.40

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1743.9

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1220.7

21.10

25 757.70

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

190.0

12.30

2 337.00

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

824.2

17.25

14 217.45

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

473.2

8.00

3 785.60

2.00

LOGI DURVIS

6 801.29

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

523.2

Nepieciešams mainīt

20%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

104.6

65.00

6 801.29

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

61 989.44

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

13 017.78

Līgumcena, Ls

75 007.22


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

PII „Mārīte”

ADRESE:

Engures 4, Kauguri

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

52 791.44

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

268.4

18.00

4 831.20

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1547.8

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1083.5

21.10

22 861.01

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

92.6

12.30

1 138.98

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1389.0

17.25

23 960.25

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

18 109.26

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

464.3

Nepieciešams mainīt

60%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

278.6

65.00

18 109.26

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

74 900.70

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

15 729.15

Līgumcena, Ls

90 629.84


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

PII „Ābelīte”

ADRESE:

Plūdu 4a, Dzintari

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

71 042.56

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

289.7

18.00

5 214.60

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1883.1

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1318.1

21.10

27 812.65

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

977.2

12.30

12 019.56

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1507.0

17.25

25 995.75

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

18 359.74

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

564.9

Nepieciešams mainīt

50%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

282.5

65.00

18 359.74

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

93 402.30

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

19 614.48

Līgumcena, Ls

113 016.78


PASŪTĪTĀJS:

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

OBJEKTS:

PII „Saulīte”

ADRESE:

Rēzeknes pulka 28, Lielupe

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

Budžeta tāme


Nr. p.k.

Darba apraksts

Mērv.

Daudz.

Vienības izmaksas

Kopā

1.00

SILTINĀŠANAS DARBI

55 757.26

1.01

Cokola siltināšana- esošās apmalītes demontāža, pamatu atrakšana, siltināšana 100mm, virszemes daļas apdare, apmalītes atjaunošana un apzaļumojuma atjaunošana 2m no ēkas

m

282.8

18.00

5 090.40

fasādes apjoms (logi + durvis)

m2

1756.9

1.02

Fasādes siltināšana ar 100mm vati un apdare ar dekoratīvo apmetumu, ieskaitot logailu siltināšanu un dažādu elementu nomaiņu (jumtiņi, restītes u.t.t.)

m2

1229.8

21.10

25 949.71

1.03

Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm vati un apdare no pagraba puses

m2

190.0

12.30

2 337.00

1.04

Jumta siltināšana ar 130mm vati, ieskaitot jaunas hidroizolācijas montāžu, skārda elementus un lietusūdens novadsistēmas nomaiņa

m2

1297.4

17.25

22 380.15

1.05

Bēniņu pārseguma siltināšana 150mm

m2

8.00

2.00

LOGI DURVIS

30 833.95

Logu un durvju apjoms (pieņemot no kopējās platības)

30%

527.1

Nepieciešams mainīt

90%

2.01

Logu un durvju nomaiņa, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes un iekšējo logailu apdari

m2

474.4

65.00

30 833.95

2.02

3.00

INŽENIERSISTĒMAS

4 000.00

3.01

Siltummezgla uzlabošana, cauruļvadu pakošana u.t.t.

kompl

1.0

4 000.00

4 000.00

90 591.20

Pievienotās vērtības nodoklis

%

21.00

19 024.15

Līgumcena, Ls

109 615.36


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.588

(protokols Nr.22, 9.punkts)

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”

Kopējais projekta finansējums: 882 182 LVL

Pozīcija / gads

2010

2011

2012

IEŅĒMUMI

15 806

866 376

299 942

Atlikums gada sākumā, t.sk.

no pašvaldības budžeta

valsts budžeta

0

0

0

KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) finansējums

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

15 806

284 136

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums

0

132 327

0

Valsts budžeta līdzfinansējums

0

0

0

KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) finansējums

0

449 913

299 942

IZDEVUMI

15 806

866 376

1000

Atlīdzība

5 448

1100

Atalgojums

4 390

1110

Mēneša amatalga

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

4 390

1200

Darba devēja valsts soc. apdroš. obl. iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1 058

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas

1 058

2000

Preces un pakalpojumi

4 389

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2110

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

2111

Dienas nauda

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

2120

Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni

2121

Dienas nauda

2122

Pārējie komandējumu izdevumi

2200

Pakalpojumi

4 389

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2211

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi

2212

Telefona abonēšanas maksa, vietējo un tālsarunu apmaksa

2213

Interneta pakalpojumu sniedzēju apmaksa

2214

Mobilā telefona abonēšanas maksas un sarunu apmaksa

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2221

Izdevumi par apkuri

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

2224

Izdevumi par atkritumu izvešanu

2229

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

4 389

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

2232

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

2235

Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalp.

4 389

2240

Remontadarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

2241

Ēku, būvju un telpu remonts

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

2245

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas (OCTA)

2246

Ceļu un ielu kārtējais remonts

2249

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2250

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260

Īre un noma

2261

Ēku, telpu īre un noma

2262

Transportlīdzekļu noma

2263

Zemes noma

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

2269

Pārējā noma

2270

Citi pakalpojumi

2275

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

2276

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem

2278

Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2310

Biroja preces un inventārs

2311

Biroja preces

2312

Inventārs

2313

Spectērpi

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2321

Kurināmais

2322

Degviela

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli

2330

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, med.instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2341

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

2344

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2351

Remontmateriāli

2352

Saimniecības materiāli

2353

Elektroiekārtu remonta un uzturēšanas materiāli

2354

Transportlīdzekļu uzturēšana un remontmateriāli

2355

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

2359

Pārējās kārtējo remontu materiālu izmaksas

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana

2361

Mīkstais inventārs

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

2363

Ēdināšanas izdevumi

2364

Formas tērpi

2365

Uzturdevas kompensācija naudā

2366

Veselības pasākumu apmaksa

2367

Kabatas naudas izmaksas

2368

Personīgās higiēnas preces

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi

2370

Mācību līdzekļi un materiāli

2380

Specifiskie materiāli un inventārs

2381

Munīcija

2389

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

2390

Pārējās preces

2400

Izdevumi periodikas iegādei

2410

Mācību grāmatas

2420

Bibliotēkas grāmatas un periodiskie izdevumi

2490

Pārējās grāmatas un periodiskie izdevumi

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2510

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

2513

Budžeta iestādes nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā

2515

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

2519

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi

5000

Pamatkapitāla veidošana

10 358

861 987

5100

Nemateriālie ieguldījumi

5110

Attīstības pasākumi un programmas

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

5121

Datorprogrammas

5129

Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

5130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

5140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5170

Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība

5200

Pamatlīdzekļi

10 358

861 987

5210

Zeme, ēkas un būves

5211

Dzīvojamās ēkas

5212

Nedzīvojamās ēkas

5213

Transporta būves

5214

Zeme zem ēkām un būvēm

5215

Kultivētā zeme

5216

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

5217

Pārējā zeme

5218

Celtnes un būves

5219

Pārējais nekustamais īpašums

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

5231

Transportlīdzekļi

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

5233

Bibliotēku krājumi

5234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi

5235

Dārgakmeņi un dārgmetāli

5236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

5237

Citas vērtslietas

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

10 358

861 987

5260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

5269

Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi

5270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

7700

Starptautiskā sadarbība

7710

Biedru naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās

7711

Biedru naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās institūcijās

7712

Biedru naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm

3.pielikums Papildināts ar domes 2011.gada 29.septembra 421.lēmumu