Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 586

protokols Nr. 22, 4. punkts

Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu 3.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” tika izvērtēti:

· nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu un tiem pievienotie dokumenti;

· iesniegto dokumentu un pārbaudītās informācija atbilstība Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”;

· minimālā darba alga valstī noteikta Ls 180.

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. G.Z.

Saistošo noteikumu 3.11.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kuriem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta tiek piešķirts atvieglojums 70% apmērā.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 3.11.punktu 70% apmērā, t.i. Ls 39,20 par laika periodu no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 30.septembrim.

2. A.T.

Saistošo noteikumu 3.11.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kuriem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta tiek piešķirts atvieglojums 70% apmērā.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pamatojoties uz Saistošo noteikumu 3.11.punktu 70% apmērā, t.i. Ls 22,75 par laika periodu no 2010.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 30.novembrim.

3. A.B.

Saistošo noteikumu 3.11.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kuriem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta tiek piešķirts atvieglojums 70% apmērā.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pamatojoties uz Saistošo noteikumu 3.11.punktu 70% apmērā, t.i. Ls 23,56 par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim.

4. U.P.

Saistošo noteikumu 3.11.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kuriem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta tiek piešķirts atvieglojums 70% apmērā.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pamatojoties uz Saistošo noteikumu 3.11.punktu 70% apmērā, t.i. Ls 71,62 par laika periodu no 2010.gada 14.jūnija līdz 2010.gada 30.septembrim.

5. U.B.

Saistošo noteikumu 3.4.punkts nosaka, ka personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas, tiek piešķirts atvieglojums 50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļu summas.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.4.punktu 50 apmērā, t.i. Ls 125,51.

6. B.Š.

Saistošo noteikumu 3.3.punkts nosaka, ka personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, tiek piešķirts atvieglojums 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļu summas.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.3.punktu 25% apmērā, t.i. Ls 52,74.

7. D.R.

Saistošo noteikumu 3.3.punkts nosaka, ka personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, tiek piešķirts atvieglojums 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļu summas.

Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pamatojoties uz to, ka D.R. neatbilst saistošo noteikumu 3.3.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai.

8. I.V.

Saistošo noteikumu 3.10.punkts nosaka, ka personām, kuru ģimenēs ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18.gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas piešķir atvieglojumu 50% apmērā to taksācijas gada aprēķinātās nodokļu summas.

Piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.10.punktu 50% apmērā ,t.i. Ls 60,54.

9. O.B.

Saistošo noteikumu 3.2.punkts nosaka, ka personām, ar vienu vai vairāk bērniem, kuru apgādnieks likuma noteiktā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un piedalās aktīvajos nodarbinātības veicināšanas pasākumos tiek piešķirts atvieglojums 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļu summas.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.2.punktu 25 apmērā, t.i. Ls 24,79.

10. A.B.

Saistošo noteikumu 3.1.punkts nosaka, ka vientuļiem nestrādājušiem pensionāriem, kuriem nav apgādnieku, un kuriem aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir lielāks par 20% no gada ienākuma summas, var tikt piešķirts atvieglojums 50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļu summas.

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.1.punktu 50% apmērā, t.i. Ls 394,30.

11. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010 ), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks