Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.461

protokols Nr.17, 25. punkts

Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes
pilsētplānošanas nodaļai

Lai optimizētu un nodrošinātu operatīvu jautājumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu, kuri saistīti ar numuru piešķiršanu telpu grupām, sakarā ar būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta pirmo un otro daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 23.panta nosacījumiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai ir tiesības izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus par numuru piešķiršanu telpu grupām saskaņā ar akceptētu būvprojektu.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.februāra lēmumu Nr.168 „Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks