Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2010.gada 29.aprīlīNr.25

Protokols Nr.10, 48.punkts

Īslaicīgas lietošanas objektu
izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1.Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1. Sezona - kalendārā gada daļa, kas iedalīta pavasara/ vasaras sezonā – laika periods gadā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim un rudens/ziemas sezona – laika periods gadā no 16.oktobra līdz 31.martam.

1.2. Īslaicīgas lietošanas objekts - sezonas terases, nojumes, paviljoni, tirdzniecības kioski un āra kafejnīcas – viegli uzstādāmas konstrukcijas vai objekti, kas paredzēti lietošanai konkrētā sezonā.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, regulējot īslaicīgas lietošanas objektu izvietošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi nosaka īslaicīgas lietošanas objektu izvietojumu, projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtību, kā arī demontēšanas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa vai saimnieciskās darbības beigām.

4. Īslaicīgas lietošanas objekti izvietojami tikai pēc atļaujas saņemšanas.

II Īslaicīgas lietošanas objektu projektu izskatīšanas un akceptēšanas kārtība

5. Atļauja īslaicīgas lietošanas objekta izvietošanai tiek izsniegta uz vienu sezonu.

6. Attīstības priekšlikums par īslaicīgas lietošanas objekta izvietošanu jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļā. Priekšlikumam pievienojami šādi dokumenti:

- zemes gabala plānojuma skice (uz topogrāfiskā plāna ar apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un zemes gabala robežām – M 1:500), kas saskaņota ar atbildīgo dienestu, kura pieslēgums tiks izmantots;

- zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments,

- īslaicīgas lietošanas objekta mets – M 1:100 vai M 1: 50 ar plānu un fasādi.

7. Īslaicīgas lietošanas objektu ekspluatāciju var uzsākt pēc Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas pozitīva atzinuma saņemšanas.

8. Ja īslaicīgas lietošanas objektu ir paredzēts izmantot vairākas sezonas pēc kārtas, tad Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa pagarina atļaujas derīguma termiņu uz kārtējo sezonu, ja ir saņemts attiecīgs iesniegums, nepieprasot noteikumu 6.punktā noteiktos dokumentus.

III Īslaicīgas lietošanas objektu demontāžas kārtība

9.; Īslaicīgas lietošanas objekts demontējams, ja beigusies sezona vai zemes lietošanas termiņš, ja tas ir īsāks par sezonu, saņemot no inženierkomunikāciju ekspluatācijas dienestiem tehniskos noteikumus par objektu atslēgšanu no inženierkomunikācijām, ja tas nepieciešams.

10. Objekts jādemontē divu nedēļu laikā, sakārtojot teritoriju.

11. Par objekta demontēšanas faktu jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai.

12. Par īslaicīgas lietošanas objekta demontēšanu pēc sezonas vai zemes lietošanas tiesību termiņa beigām ir atbildīgs zemes vai objekta īpašnieks.

13. Ja Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa devusi negatīvu atzinumu par objekta atbilstību projektam, var izskatīt jautājumu par objekta demontēšanu pirms sezonas vai zemes lietošanas tiesību termiņa beigām.

14. Ja īslaicīgas lietošanas objekts netiek demontēts pēc sezonas beigām vai zemes lietošanas termiņa beigām, tad demontēšanu realizē Jūrmalas pilsētas pašvaldība, bet objekta īpašnieks sedz demontēšanas izdevumus. 

15. Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija kontrolē, kā tiek ievēroti īslaicīgas lietošanas objektu ekspluatācijas termiņi.

IV Atbildība par noteikumu neievērošanu

16. Par īslaicīgas lietošanas objekta izmantošanu pēc ekspluatācijas termiņa beigām, kā arī tā nedemontēšanu, atbilstoši III nodaļā noteiktai kārtībai, izsakabrīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 200, juridiskām personām līdz Ls 1000.

17. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi sastādīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki vai Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas būvinspektori.

18. Administratīvos pārkāpumus izskata Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija.

V Lēmumu kontrole un pārsūdzēšanas kārtība

19. Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

20. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas būvinspektori.

VI Pārejas noteikumi

21. Īslaicīgas lietošanas objektus, kas likumīgi izvietoti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, bet kuru izmantošana neatbilst šiem noteikumiem, var izmantot līdz zemes lietošanas tiesību termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 15.oktobrim.

22. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un tie stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF