Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 15.februārīNr.5

Pirmdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.16 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka

Nepiedalās

Deputāti:

Gatis Truksnis, Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Aīda Paipare, Zinaīda Tarasenko, Irēna Drupa

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

Grozījumi Jūrmalas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.180)

Ziņo:

Z.Tarasenko

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu svītrot lēmuma projekta 1.1.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, svītrojot lēmuma 1.1.punktu.

 

Sēde slēgta plkst. 16.30

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 19.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF