Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.340

protokols Nr.10, 66. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83
nomas līguma grozījumiem

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 1.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 ar kadastra Nr.1300 014 1304 un kopējo platību 4616 m2 nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.5184.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 27.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamu īpašumu, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 002), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 004), ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000427236. Ēkas saistītas ar zemes gabalu.

2009.gada 20.maijā starp Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldi un Vārds Uzvārds noslēgts līgums Nr.1.1-16.3.1/456 par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 ar kadastra Nr.1300 014 1304 un kopējo platību 4616 m2 nomu līdz 2014.gada 2.martam namīpašuma uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 2010.gada 22.februāra Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010.gada 1.janvāri grozīt 2009.gada 20.maija zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/456 un noteikt zemes nomas maksu 6 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2010.gada 1.janvārī zemesgabala 4616 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 155098.

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics