Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.333

protokols Nr.10, 57. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042
„Par zemes lietošanas mērķu maiņu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” ir noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 38 nekustamajiem īpašumiem atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu „Neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina: 23.1.atbilstoši detālplānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; 23.2.atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams ...”.

Precizējot detālplānojuma nepieciešamību zemesgabalos, kuriem ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 ir mainīti lietošanas mērķi atbilstoši teritorijas plānojumā norādītajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ir konstatēts, ka zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 lēmuma pieņemšanas brīdī bija nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. Lietošanas mērķi šim zemesgabalam varēja mainīt tikai pēc detālplānojuma apstiprināšanas.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 23.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”, atzīstot par spēku zaudējušu lēmuma 1.punktu no tā pieņemšanas brīža.

  2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Atvērt spēkā esošo redakciju