Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.173

protokols Nr.4, 58. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā,
„Edinburgas prospekts 4303” daļas nomas līguma pagarināšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NPN”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 4.janvāra lēmumu Nr.17 izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” ar platību 6692 m2 Edinburgas prospekta uzturēšanai posmā no 5.līnijas līdz Vienības prospektam.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 21.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” ar kadastra numuru 1300 007 4303 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000071242.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 9.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem Nr.001) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NPN”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumu Nr.162 „Par zemesgabala Jūrmalā, Edinburgas prospekts 4303 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NPN” zemesgabala daļa iznomāta līdz 2009.gada 31.decembrim tirdzniecības kioska ēkas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G. Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics