Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.171

protokols Nr.4, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma daļas
Jūrmalā, Pils ielā 1 nomas līguma pagarināšanu
ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne”

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pils ielā 1 ar kadastra numuru 1300 010 1601 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 2314.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.342 „Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SO „Zaļais ordenis – pasaku māja „Undīne”” nekustamā īpašuma daļa (telpas 407,96 m2 un zemesgabala daļa 1110 m2) iznomāta līdz 2010.gada 2.janvārim kultūrizglītības, vides izglītības un sociālā darba veikšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2009.gada 8.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.5) un 2010.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1) , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010. gada 3. janvāri pagarināt līgumu ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne” (vienotais reģistrācijas numurs 40008037707) par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 , kas sastāv no pamatceltnes liters 1 407,96 m2 platībā un zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (zemesgabala kopējā platība 23694 m2 ) kadastra numurs 1300 010 1601, nomu līdz 2011.gada 2.februārim kultūrizglītības, vides izglītības un sociālā darba veikšanai.

  2. Noteikt telpu mēneša nomas maksu Ls 256,78 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, paredzot, ka maksājumi par telpu faktisko lietošanu tiek veikti no 2010.gada 3.janvāra.

  3. No 2010.gada 3.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2010.gada 3.janvāra.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF