Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.170

protokols Nr.4, 55. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 8.jūnija lēmumā Nr.586
„Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana ir maksas pakalpojums, kas ietver papildus izdevumus pašvaldības īpašuma uzturēšanai un papildus darbu komisijā pie pilsētas infrastruktūras un labiekārtošanas objektu apsekošanas, faktiskās situācijas konstatācijas, darbu veikšanas termiņu un drošības pasākumu kontroles, transporta kustības shēmu izstrādes, inženiertīklu izbūves un atjaunošanas darbu tehnoloģijas kontroles. Sakarā ar saistošo noteikumu redakcijas un Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa izmaiņām par soda naudu apmēriem Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus 2000.gada 8.jūnija domes lēmumā Nr.586 „Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”:

  1. Lēmuma 1. un 2.punktā aizstāt vārdus „rakšanas darbu atļauju izsniegšanu” ar vārdiem „transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauju izsniegšanu..”

  2. Lēmuma 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „domes centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I.Kundziņai katra ceturkšņa pirmajā mēnesī informēt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītāju par iepriekšējā ceturksnī saņemtajiem ienākumiem no maksas pakalpojumiem 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” noteikto atļauju izsniegšanu”.

  3. Lēmuma 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „samaksu par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar rēķinu kalkulāciju ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā LV81PARX0002248457 7002 A/s Parekss banka kods PARXLV22, domes reģistrācijas Nr.90000056357”.

  4. Lēmuma 1. un 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (saskaņā ar 1. un 2.pielikumu).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Atvērt spēkā esošo redakciju

1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.februāra lēmumu Nr.170

(protokols Nr.4, 55.punkts)

MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI (bez PVN)

1. Rakšanas darbu veikšanai saistībā ar celtniecības, rekonstrukcijas, remonta vai demontāžas darbu izpildi:

1.1 uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās:

- brauktuve 20,- Ls/dienā

- ietve 10,- Ls/dienā

- zaļā zona 2,- Ls/dienā

1.2 tas pats slēdzot brauktuvi 30,- Ls/dienā

1.3 .vietējas nozīmes ielas:

- brauktuve 15,- Ls/dienā

- ietve 6,- Ls/ dienā

- zaļā zona 2,- Ls/dienā

1.4 tas pats slēdzot brauktuvi 25,- Ls/dienā

1.5 atsevišķi stāvoši veloceliņi Ls 15,- Ls/dienā

2. Darbi sakarā ar ielas vai ceļa daļas aizņemšanu ar pagaidu žogiem, sastatnēm, nožogojumiem vai citām konstrukcijām, būvmateriāliem un iekārtām (bez rakšanas, seguma uzlaušanas, šurfēšanas utt. ):

2.1 uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās:

- brauktuve 15,- Ls/dienā

- ietve 6,- Ls/dienā

- zaļā zona 2,- Ls/dienā

2.2 tas pats slēdzot brauktuvi 20,- Ls/dienā

2.3 vietējas nozīmes ielās:

- brauktuve 10,- Ls dienā

- ietve 4,- Ls/dienā

- zaļā zona 2,- Ls/dienā

2.4. tas pats slēdzot brauktuvi 15,- Ls/dienā

2.4.atsevišķi stāvoši veloceliņi 10,- Ls/dienā

3. Atļaujas pagarināšana/saņemšana, ja tiek konstatēta darbu veikšana pēc atļaujā norādītā beigu termiņa vai patvaļīga darbu veikšana veicot inženierkomunikāciju remontus vai objektu izbūve saistošajos noteikumos minētajos gadījumos, vai citu darbu veikšana t.sk. sastatņu, pagaidu nožogojumu un citu konstrukciju novietošana augstākminētajās teritorijās. Šajā gadījumā atļaujas noformēšanā minētie pakalpojumi tiek sniegti par paaugstinātu maksu no pārkāpuma konstatēšanas dienas:

- brauktuve 75,- Ls/dienā

jebkurā citā vietā atbilstoši

saistošo noteikumu 4.punktam 40,- Ls/dienā

4. Inženierkomunikāciju avārijas likvidēšanas gadījumā un darbu veikšanai pasūtītājam piederošajā teritorijā līdz sarkanajām līnijām atļaujas izsniegšana ir bezmaksas.


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.februāra lēmumu Nr.170

(protokols Nr.4, 55.punkts)

Ceļu un ielu saraksts pēc nozīmes

JŪRMALU ŠĶĒRSOJOŠIE AUTOCEĻI

(1) Eiropas starptautiskā maģistrāle E-22, Valsts nozīmes autoceļš A-10 Rīga-Ventspils (Jūrmalas šoseja, Jūrmalas apvedceļš, Slokas tilts, Ķemeri).

(2) 1. šķiras autoceļš P 128 Rīga - Talsi, (Kolkas iela, Talsu šoseja).

JŪRMALAS PILSĒTAS MAĢISTRĀLĀS IELAS

Pērkona iela, Rīgas iela (posmā no Pērkona ielas līdz Dzintaru viaduktam), Dzintaru viadukts, Meža prospekts (posmā no Dzintaru viadukta līdz Turaidas ielai). Lienes iela, Jomas iela (posms no Vanagu līdz Pūpolu ielai) , Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Slokas iela un perspektīvā – Rubeņu iela/Noliktavas iela/Gulbju iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Jūrkalnes iela, E.Veidenbauma iela (posms no Mežmalas ielas līdz Jūrkalnes ielai), Strēlnieku prospekts, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Ventspils šoseja, Tukuma iela, Tūristu iela, Emīla Dārziņa iela, Jaunķemeru ceļš.

RAJONA NOZĪMESA IELAS

Babītes, iela, Lielais prospekts, Spilves iela, Mangaļu iela, Upmalas iela, Slēperu iela, Salaspils iela, Dreiliņu iela (no Lielā prospekta līdz Vārnukroga ceļam), ceļš uz Babīti, Vārnukroga ceļš, Bolderājas iela, Baltās kāpas iela, Vienības prospekts, Rēzeknes pulka iela, Mastu iela, Stradiņa iela, Vikingu iela, O.Kalpaka prospekts, Jūrnieku iela, Lašu iela, Tiltu iela, Ķemeru iela, Dāŗzkopības iela, Muižas iela, Viestura iela, Ganību ceļš līdz Projektētai ielai, Bulduru prospekts, Dzintaru prospekts, Kr.Barona iela (no Dzintaru prospekta līdz Edinburgas prospektam), Meža prospekts, Turaidas iela, Rīgas iela (posms Dzintaru viadukts/Turaidas iela/dzelzceļš), Edinburgas prospekts, Brīvības prospekts, Rīgas iela (izņemot maģistrālo posmu), Miera iela, Jāņa Pliekšāna iela (posmā no Rīgas ielas līdz Projektētai ielai), Projektētā iela, Plūdu iela, Jūras iela, Ērgļu iela, Slokas iela, Skuju iela (posmā no Slokas ielas līdz Lielupes ielai), Lielupes iela, Pulkveža Brieža iela, Vasaras iela, Zemeņu iela, Ģertrūdes prospekts, Dārzu iela, Valtera prospekts, Dāvja iela, Zemgales iela, Dzelzceļa iela, Lapsu iela (posmā no Dāvja ielas līdz Cīruļu ielai), Cīruļu iela (posmā no Lapsu ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai), Eduarda Veidenbauma iela (posmā no Cīruļu ielas līdz Jūrkalnes ielai), Kāpu iela, Mazā kāpu iela, Skautu iela, Skolas iela, Satiksmes iela, Tirzas iela, Dīķu iela, Litenes iela, Mazā Nometņu iela, Nometņu iela, Raiņa iela (posmā no Nometņu ielas līdz kapteiņa Zolta ielai un no Ventspils šosejas līdz Dzirnavu ielai), kapteiņa Zolta iela, Dzirnavu iela, Kaugurciema iela, Zvārtas iela, Tallinas iela, Vecais ceļš, Robežu iela.

VIETĒJAS NOZĪMES IELAS - VISAS PĀRĒJĀS, TAI SKAITĀ :

1) dzīvojamās ielas, 2) kravas transporta ielas, 3)gājēju ielas - Jomas iela (posmā no Turaidas ielas līdz Ātrai ielai) un perspektīvā Raiņa iela (posmā no Tirzas ielas līdz Nometņu ielai), 4) parka ceļi 5) piebrauktuves, 6) veloceliņi.