Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 17.jūnija 462.lēmumu
Spēkā esošā redakcija

2010.gada 11.februārīNr.169

protokols Nr.4, 53. punkts

Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 3., 8., 9. un 20.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1166 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju (turpmāk tekstā – komisija) sekojošā sastāvā:

  1.1. Pašvaldības būvinspektors – komisijas priekšsēdētājs;

  1.2. Pašvaldības arhitekts;

  1.3. Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis;

  1.4. Būvprojekta autors.

 2. Šī lēmuma 1.1.-1.4.punktā norādītie komisijas locekļi katras konkrētās būves pieņemšanai ekspluatācijā tiek konkretizētas Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumā. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 462.lēmumu

 3. Komisijas parakstītu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprina Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja.

 4. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.755 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics