Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 173.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 11.februārīNr.168

protokols Nr.4, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
būvvaldes komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldi (komisiju) sekojošā sastāvā:

1.1. Vita Zvejniece, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.-Būvvaldes vadītāja (komisijas priekšsēdētāja);

1.2. Aina Birina, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore; Grozīts ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu

1.3.Anita Maija Naudiša, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste – Būvvaldes vadītājas vietnieks (komisijas priekšsēdētāja vietniece); Grozīts ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu

1.4. Ģirts Brambergs, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 173.lēmumu

1.5. Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja p.i. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 173.lēmumu

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītājam ir tiesības pieaicināt citus pašvaldības speciālistus, kā arī ekspertus būvniecības jomā ar padomdevēja tiesībām.

3. Gadījumā, ja komisijas priekšsēdētājs, vietnieks vai komisijas loceklis ir prombūtnē, viņa pienākumus komisijā pilda darbinieks, kas aizvieto komisijas priekšsēdētāju, vietnieku vai minēto komisijas locekli. Papildināts ar domes 2020.gada 27.marta 147.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics