Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.163

protokols Nr.4,44. punkts

Par LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūves
būvniecības ieceri Jūrmalā, Babītes ielā 1c

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.panta 1.daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, no 2009.gada 4.novembra līdz 2009.gada 2.decembrim notika publiskā apspriešana LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūvei Jūrmalā, Babītes ielā 1c (kadastra Nr.1300 006 1405). Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2009.gada 12.novembrī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē, Edinburgas pr.75, Jūrmala, plkst. 17.00. Netika saņemta neviena atsauksmju anketas vai iesniegums.

Izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ASVIKS” ierosināto būvniecības ieceri, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes atzinumu Nr.1.2-5/4859 būvniecības publiskai apspriešanai, atzinumu par iespējamo ietekmi uz apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību, tehniskos noteikumus un atzinumus, Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2010.gada 06.janvāra (protokola Nr.1.1-59/01) atzinumu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes sagatavoto gala ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ASVIKS” ierosināto LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūves Jūrmalā, Babītes ielā 1c būvniecības ieceri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics