Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.146

protokols Nr.4, 27. punkts

Par dalību Sorosa fonda – Latvija
finansētās programmas„Pārmaiņu iespēja skolām”
projektu atklātā konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2009.gada 25.augusta Sorosa fonda – Latvija mājas lapā publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” finansēto projektu atklātā konkursā ar projektu Vaivaru pamatskolai „Iekļaujoša atbalsta sistēma”, saskaņā ar projekta pieteikumu.

  2. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums DOC