Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.122

protokols Nr.4, 3. punkts

Par Raimonda Munkevica amatu savienošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, 9.panta pirmo daļu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.575 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē”, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”, saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona 2009.gada 14.augusta lēmumu Nr.2 „Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvu”, 2009.gada 14.augusta lēmumu Nr.18 „Par grozījumiem Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Sadarbības komisijas nolikumā un RPR pārstāvju nozīmēšanu Sadarbības komisijā”, 2009.gada 11.decembra lēmumu Nr.21 „Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļu amatu savienošanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt, ka ar minēto lēmumu spēkā stāšanos Raimondam Munkevicam ir atļauts savienot:

  1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amatu ar Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu.

  2. Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu ar:

    2.1.Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amatu;

    2.2.Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu;

    2.3.Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes Sadarbības komisijas locekļu amatu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics