Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.121

protokols Nr.4, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.654
„Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

Pamatojoties uz Andra Vāveres 2010.gada 20.janvāra iesniegumu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.654 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” punktus 1.2., 1.3., 1.10. un 1.12. sekojošā redakcijā:

  1. „1.2. Eduards Grietiņš – Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas juriskonsults”;

  2. „1.3. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības nodaļas vadītāja”;

  3. „1.10. Andris Bērziņš - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas arhitekts”;

  4. „1.12. Māris Mežapuķe”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais dokuments