Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.119

protokols Nr.2, 1. punkts

Grozījumi 2004. gada 22. aprīļa līgumā
Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 12.punktu un 13.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.811 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība II kārtas realizāciju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā”, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.119

(protokols Nr.2, 1.punkts)

VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM

LĪGUMĀ Nr.1.1-16.9/440

PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU JŪRMALAS PILSĒTĀ

Jūrmalā                                                                                  2010.gada___.________________

            Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Raimonda Munkevica personā, kurš darbojas uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” (62.panta 4.punkta) pamata,turpmāk tekstā saukts - PAŠVALDĪBA, no vienas puses un

            SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 15.aprīlī ar nr.40003275333, tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova personā, valdes locekles Ingas Juršānes – Piņķes personā, valdes locekļa Aivara Ozoliņa personā un valdes locekļa Oļega Zlatopoļska personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un valdes lēmumiem, turpmāk tekstā – SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puse/Puses,

            ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 1.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta, Ministru Kabineta noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 12.punkta un 13.punkta, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma un Eiropas Savienības Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību noteikumus,

            savstarpēji vienojas veikt grozījumus 2004.gada 22.aprīlī noslēgtajā līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā” (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

1.          Puses vienojas veikt grozījumus Līguma 1.punktā un izteikt to jaunā redakcijā:

„1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets.

1.1.Līguma priekšmets – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

1.2.PAŠVALDĪBA piešķir SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

1.3.SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā tiek nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas iespējamība, esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām, turpmāk tekstā saukts – PATĒRĒTĀJS.

1.4.SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu.”

 

2. Puses vienojas papildināt Līguma 2.punktu ar jauniem apakšpunktiem un izteikt to jaunā redakcijā:

„2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības.

2.1. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

2.2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz ūdens uzskaites mezglam, kas izveidots uz ievada PATĒRĒTĀJA ēkā vai ēku grupā atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem) par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

2.3.SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas.

2.4. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šā līguma 2.1., 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

2.5. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt šā līguma 2.2. un 2.3.punktu izpildi.

2.6. Lai nodrošinātu Līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā vai naudas ieguldījumus pamatkapitālā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

2.7. Ja Līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ir pienākums PAŠVALDĪBAI atmaksāt tikai to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot Līguma 2.6.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz Līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.”

 

3. Puses vienojas papildināt Līguma 3.punktu ar jauniem apakšpunktiem un izteikt to jaunā redakcijā:

„3. PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības.

3.1.                    PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU:

3.1.1. ar informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem;

3.1.2. ar pamatlīdzekļiem un citiem aktīviem, kas tiek lietoti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai, ieguldot tos SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pamatkapitālā un veicot visas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību pārejas reģistrēšanai Zemesgrāmatā.

3.2.                    PAŠVALDĪBA var piešķirt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām.

3.3.                    Pieprasot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kvalitātē un veidā, kuru realizācijai nepieciešamās izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām, vienlaikus pieprasījumam PAŠVALDĪBAS pienākums ir nodot līdzekļus SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, kas paredzēti PAŠVALDĪBAS budžetā minētā pieprasījuma izpildei.”

4.          Puses vienojas izteikt Līguma 4.punktu jaunā redakcijā:

„4. Līguma grozīšana.

 Līgumu var grozīt, tikai PAŠVALDĪBAI un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienojoties, noformējot izmaiņas rakstiski, kā arī normatīvo aktu noteiktā kārtībā ar tiesas nolēmumu.

5.          Puses vienojas izslēgt no Līguma 5.punktu „Pušu atbildība” un Līguma 6.punktu „Līguma pārtraukšana”.

 

6.          Puses vienojas papildināt Līgumu ar jaunu punktu – Līguma termiņš, ievērojot turpmāko Līgumā noteikto punktu numerāciju, izsakot to zemāk norādītajā redakcijā:

„5. Līguma termiņš.

Līgums stājas spēka ar parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.”

7.          Puses vienojas papildināt Līgumu ar jaunu punktu –Norēķini, ievērojot turpmāko Līgumā noteikto punktu numerāciju, izsakot to zemāk norādītajā redakcijā:

„6. Norēķini:

6.1. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS iekasē samaksu no PATĒRĒTĀJIEM, atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktiem tarifiem.

6.2. Norēķinu periods, par kuru SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS veic aprēķinus un  izraksta rēķinu, savukārt PATĒRĒTĀJS veic izrakstīto rēķinu apmaksu, ir norādāms PATĒRĒTĀJA un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA savstarpēji noslēgtajā līgumā par sabiedrisko pakalpojumu piegādi.”

8.          Puses vienojas izteikt Līguma 7.punktu jaunā redakcijā:

„7. Citi noteikumi

7.1. Jautājumi, kuri nav paredzēti Līgumā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc Līguma parakstīšanas, Līdzēji risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiesas ceļā.

7.3. Līgums sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs - pie SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA.

9.          Vienošanās par grozījumu veikšanu Līgumā stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

10. Vienošanās par grozījumu veikšanu Līgumā ir sastādīta uz trim lapām divos identiskos eksemplāros ar vienādu tiesisko spēku, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs - pie SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA

 

11. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti.

PAŠVALDĪBA:

Jūrmalas pilsētas dome

Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

n/m reģistrācijas numurs:90000056357

n/k konts:LV64PARX0002484572167

tālrunis: 67093800

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_____________________________________

  Z.v.                                           R.Munkevics

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:

SIA „Jūrmalas ūdens”

Juridiskā adrese: Promenādes iela 1a

Reģistrācijas numurs:40003275333

Bankas konts:LV33UNLA0010000508442

Tālrunis:67811362

Valdes priekšsēdētājs

_________________________________

Z.v.                                      V.Antonovs

 

_________________________________

                                    I.Juršāne – Piņķe

_________________________________

                                                 A.Ozoliņš

_________________________________

                                         O.Zlatopoļskis


Lejupielāde: DOC un PDF