Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.106

protokols Nr.2, 110. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7
daļas nomāšanu no V.Uzvārds un V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 18.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 7, kas sastāv no zemesgabala 2053 m2 platībā un pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 003, ½ domājamo daļu nostiprinātas Vārds Uzvārds un ½ domājamo daļu Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1598.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008. gada 28.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Jūrmalā, Muižas ielā 7 ar kadastra numuru 1300 007 5601 001 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000436727.

Administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 ar pilnvarojuma līgumu nodota apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldei un Jūrmalas teātrim, un tās uzturēšanai nepieciešama zemesgabala daļa 1718 m2 platībā.

2009.gada 16.aprīlī ar zemes īpašniecēm tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/256 par zemesgabala daļas 1718 m2 platībā nomāšanu līdz 2009.gada 31.decembrim.

2009.gada 29.decembrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums, lietas Nr.1.1-39/4437-B, ar lūgumu par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un pieņemot zināšanai Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010.gada 1.janvāri noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 ar kadastra Nr.1300 007 5601 un kopējo platību 2053 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 1718 m2 platībā nomu līdz 2010.gada 31.decembrim ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2010.gada 1.janvāra. 2010.gada 1.janvārī zemesgabala 2053 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 70946,00.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics