Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.105

protokols Nr.2, 109. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a
nomas līguma noslēgšanu ar AS ”Fēnikss”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1999.gada 8.oktobra lēmumu Nr.1711 izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a ar platību 173 m2 namīpašuma uzturēšanai.

Zemesgabals nav nostiprināts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.001) ar kadastra apzīmējumu 1300 509 1901 nostiprinātas akciju sabiedrībai „Fēnikss”, zemesgrāmatas nodalījums 5983.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.218 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss” zemesgabals iznomāts līdz 2009.gada 31.martam namīpašuma uzturēšanai. Nosakot nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2009.gada 11.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010.gada 28.janvāri noslēgt līgumu ar akciju sabiedrību „Fēnikss” (vienotais reģistrācijas Nr.42803003192) par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a, kadastra apzīmējums 1300 0009 1903, kopējā platība 173 m2 nomu līdz 2014.gada 31.martam namīpašuma uzturēšanai.

  2. Paredzēt, ka maksājumi par zemesgabala faktisko izmantošanu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim tiek veikti atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam (2004.gada 23.aprīļa līgums Nr.1.1-16.3/450). No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksa tiek noteikta gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF