Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.89

protokols Nr.2, 89. punkts

Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu
uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Zemes ierīcības likums” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.687 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, tiek izstrādāti zemes ierīcības projekti, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Zemes ierīcības projektu izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.687 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punkts paredz, ka „Projekta izstrādi uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības vai tās izveidotās institūcijas lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.687 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļu pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavot pašvaldības nosacījumus par projekta izstrādi”.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumu Nr.755 „Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā”.

  3. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 5.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF