Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.74

protokols Nr.2, 60. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 22.maija lēmumā Nr.412
„Par iestāšanos starptautiskā Pašvaldību vides organizācijā
Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon (KIMO)”

Lai turpinātu jau uzsākto sadarbību ar organizāciju KIMO (Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon/Local Authorities International Environmental Organisation) un rastu iespēju Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kā dalības partnerim piedalīties starptautiska projekta realizācijā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.412 „Par iestāšanos starptautiskā Pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon (KIMO)”:

  1. Lēmuma 3.punktu izsakot šādā redakcijā:

    „3. Par kontaktpersonu sadarbībai ar organizāciju noteikt Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas vides aizsardzības vecāko speciālistu J.Artemjevu.”

  2. Lēmuma 4.punktu izsakot šādā redakcijā:

    „4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums